Rozhodnutí NS

27 Nd 363/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/15/2018
Spisová značka:27 Nd 363/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:27.ND.363.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 45 předpisu č. 120/2001Sb.
§ 52 odst. 1 předpisu č. 120/2001Sb.
§ 105 odst. 2 o. s. ř.
§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Nd 363/2018-21USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné innogy Energie, s. r. o., se sídlem v Praze 10, Limuzská 3135/12, PSČ 108 00, identifikační číslo osoby 49903209, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Rubešova 162/8, PSČ 120 00, proti povinnému D. P., narozenému XY, bytem XY, o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 12604/2018, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 12604/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.


Odůvodnění:


[1] Exekučním návrhem ze dne 26. 7. 2018, podaným u soudního exekutora Mgr. Davida Vybírala, LL.M., Exekutorský úřad pro Prahu 6, se oprávněná domáhá pověření a nařízení exekuce k vymožení pohledávky za povinným ve výši 7.626,12 Kč s příslušenstvím, přiznané jí elektronickým platebním rozkazem Okresního soudu v Chomutově ze dne 14. 2. 2018, č. j. EPR 1197/2018-12, který dne 10. 3. 2018 nabyl právní moci a stal se vykonatelným. Dne 30. 7. 2018 požádal soudní exekutor Mgr. David Vybíral, LL.M. Okresní soud v Chomutově o pověření a nařízení exekuce.

[2] Usnesením ze dne 21. 9. 2018, č. j. 11 EXE 12604/2018-18, Okresní soud v Chomutově vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněnému bude věc postoupena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti. V odůvodnění rozhodnutí uvedl, že povinný „neprochází“ Centrální evidencí obyvatel, Informačním systémem základních registrů ani evidencí Ministerstva vnitra, místní příslušnost exekučního soudu proto nelze určit.

[3] Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), ve znění pozdějších předpisů. Z § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo svého trvalého pobytu v České republice nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

[4] Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu se pro exekuční řízení přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.

[5] Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 téhož zákona předloží Nejvyššímu soudu.

[6] Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[7] Vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Okresní soud v Chomutově, který vydal exekuční titul a u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

    V Brně dne 15. 11. 2018


    JUDr. Marek Doležal
    předseda senátu