Rozhodnutí NS

29 Cdo 1659/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/20/2016
Spisová značka:29 Cdo 1659/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.1659.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Vady řízení
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243b o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
§ 243f odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Cdo 1659/2016U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci navrhovatele Krajské státní zastupitelství v Plzni, se sídlem v Plzni, Veleslavínova 27/38, PSČ 306 36, za účasti 1) ESTO Cheb s. r. o., se sídlem v Chebu, Palackého 2087/8A, PSČ 350 02, identifikační číslo osoby 49196511, zastoupené Mgr. Milanem Edelmannem, se sídlem v Chrustenicích 208, PSČ 267 12, jako opatrovníkem, 2) Ing. R. H., Ph.D., 3) Ing. J. Š., a 4) AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ – ARES, v. o. s., se sídlem v Karlových Varech, Jáchymovská 41/73, PSČ 360 04, identifikační číslo osoby 26330351, o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 41 Cm 119/2013, o dovolání ESTO Cheb s. r. o. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. září 2015, č. j. 7 Cmo 12/2015-319, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í:


Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 21. října 2014, č. j. 41 Cm 119/2013-145, zrušil společnost ESTO Cheb s. r. o. (dále jen „společnost“) [výrok I.], nařídil její likvidaci (výrok II.), jmenoval jejím likvidátorem společnost AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ – ARES, v. o. s. (výrok III.) a rozhodl o povinnosti uhradit soudní poplatek (výrok IV.).

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze rozhodnutí soudu prvního stupně k odvolání společnosti zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala společnost, zastoupená Mgr. Jiřím Klimíčkem, LL.M., advokátem (dále jen „Mgr. J. K.“), dovolání.

Nejvyšší soud řízení o dovolání společnosti zastavil podle § 243b, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), a to pro nedostatek podmínek řízení, spočívající v nedostatku oprávnění Mgr. J. K. zastupovat společnost.

Mgr. J. K. doložil své oprávnění zastupovat společnost při podání dovolání procesní plnou mocí ze dne 26. srpna 2013 (č. l. 329 spisu), kterou mu za společnost udělil Ing. J. Š. (dále jen „Ing. J. Š.“) jako jednatel společnosti.

Z obsahu napadeného rozhodnutí se podává, že valná hromada společnosti odvolala na jednání konaném dne 22. srpna 2013 a opětovně na jednání konaném dne 16. září 2013 Ing. J. Š. z funkce jednatele, přičemž soud dosud nevyslovil (v řízení podle § 131 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, dále jen „obch. zák.“) neplatnost těchto usnesení valné hromady.

Z obsahu spisu dále plyne, že Krajský soud v Plzni jmenoval společnosti usnesením ze dne 24. listopadu 2015, č. j. 46 Nc 5001/2014-592, opatrovníka, a to Mgr. M. E. (dále jen „opatrovník“), neboť společnost nemá žádného jednatele.

Společnost zastoupená opatrovníkem se k podanému dovolání vyjádřila tak, že dovolání nebylo podáno oprávněnou osobou, neboť Ing. J. Š. nebyl v době udělení plné moci Mgr. J. K. jednatelem společnosti. Proto navrhla, aby Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.

Platnost usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným lze přezkoumávat pouze v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady (§ 131 obch. zák.) nebo (v režimu právní úpravy účinné do 31. prosince 2013) v řízení o povolení zápisu skutečnosti, která vyplynula z usnesení valné hromady, do obchodního rejstříku; v jiných řízeních nelze otázku platnosti usnesení valné hromady posuzovat ani jako otázku předběžnou. Nevyslovil-li (dosud) soud neplatnost usnesení valné hromady (o odvolání jednatele) v řízení podle § 131 obch. zák., je zásadně nutné na toto usnesení hledět jako na platné (srov. výslovné znění § 131 odst. 8 obch. zák. a ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu – za mnohá rozhodnutí např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. srpna 2014, sp. zn. 29 Cdo 1800/2014, ze dne 27. října 2015, sp. zn. 29 Cdo 2289/2015, či ze dne 20. dubna 2016, sp. zn. 29 Cdo 3899/2015, jež jsou veřejnosti dostupná, stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu přijatá po 1. lednu 2001, na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Z řečeného se podává, že nebyla-li dosud vyslovena neplatnost usnesení valné hromady o odvolání Ing. J. Š. z funkce jednatele, je třeba na Ing. J. Š. hledět jako na osobu, která není jednatelem společnosti a nesvědčí ji tudíž (z titulu funkce jednatele) oprávnění udělit za společnost plnou moc k zastupování společnosti v dovolacím řízení.

Na uvedeném závěru nemohou ničeho změnit ani tvrzení dovolatele, podle nichž se dne 22. srpna 2013 valná hromada společnosti nekonala (nikdo o jejím konání nebyl informován) a zápis z ní je „zjevně vadný“. Jestliže by bylo prokázáno, že se valná hromada nekonala a zápis z valné hromady je „zfalšovaný“, nebylo by zde žádné usnesení valné hromady, na něž by bylo nutné hledět jako na platné v duchu shora citované judikatury. Nicméně v projednávané věci se z obsahu spisu takové závěry nepodávají.

Jakkoliv nedostatek průkazu oprávnění zastupovat dovolatele představuje odstranitelný nedostatek podmínek řízení (§ 32 odst. 1, § 104 odst. 2 o. s. ř.), v projednávané věci je z vyjádření opatrovníka společnosti zřejmé, že k odstranění tohoto nedostatku (udělením plné moci advokátu Mgr. J. K.) nedojde. Proto Nejvyšší soud dovolací řízení bez dalšího zastavil.

K absenci výroku o nákladech dovolacího řízení srov. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněného pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. září 2016


JUDr. Petr Šuk

předseda senátu