Rozhodnutí NS

29 ICdo 31/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/27/2019
Spisová značka:29 ICdo 31/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ICDO.31.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Incidenční spory
Insolvence
Dotčené předpisy:§ 184 odst. 1 IZ.
§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSOL 10 INS XY
10 ICm XY
29 ICdo 31/2018-174


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a Mgr. Petra Poláška v právní věci žalobce Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s., se sídlem v Praze 2, Bělehradská 222/128, PSČ 120 21, identifikační číslo osoby 60192852, proti žalovaným 1) Mgr. Pavlíně Jaškové, se sídlem v Šumperku, Zábřežská 596/40, PSČ 787 01, jako insolvenční správkyni dlužníka, a 2) R. R., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Petrem Buchtou, advokátem, se sídlem v Jeseníku, Dukelská 558/31, PSČ 790 01, o určení pravosti nevykonatelné pohledávky, vedené u Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci pod sp. zn. 10 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka R. R., vedené u Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci pod sp. zn. KSOL 10 INS XY, o dovolání druhého žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. ledna 2017, č. j. 10 ICm XY, 13 VSOL XY (KSOL 10 INS XY), takto:


I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Usnesením ze dne 29. února 2016, č. j. 10 ICm XY, Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (dále jen „insolvenční soud“) odmítl žalobu na určení, že pohledávka přihlášená žalobcem (Modrou pyramidou stavební spořitelnou, a. s.) do insolvenčního řízení dlužníka R. R. přihláškou pohledávky č. 4 je zjištěna jako pohledávka nezajištěná majetkem dlužníka ve výši 64.405,75 Kč (bod I. výroku), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (bod II. výroku).

K odvolání druhého žalovaného (dlužníka R. R.) Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

Dovolání druhého žalovaného proti usnesení odvolacího soudu odmítl Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), jako bezpředmětné.

Učinil tak proto, že v průběhu dovolacího řízení vzal žalobce přihlášku pohledávky č. 4 (postupně) zcela zpět.

Insolvenční soud následně usnesením ze dne 28. listopadu 2017, č. j. KSOL 10 INS XY, jež nabylo právní moci dne 21. prosince 2017, vzal na vědomí zpětvzetí (zbývající části) přihlášky pohledávky č. 4 věřitele č. 4 (žalobce) a ukončil jeho účast v insolvenčním řízení dlužníka [§ 184 odst. 1 věta poslední zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)].

Za popsaného stavu se tak opravný prostředek (dovolání) druhého žalovaného stal bezpředmětným v důsledku okolností nastalých po vydání dovoláním napadeného rozhodnutí a je namístě jeho odmítnutí (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. srpna 2015, sen. zn. 29 ICdo 15/2015, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2018, sen. zn. 29 ICdo 186/2017).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být podle ustanovení § 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř. odůvodněn.

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném do 29. září 2017 (článek II bod 2. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Srov. k tomu dále (ve vazbě na skutečnost, že řízení bylo zahájeno před 1. lednem 2014) i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2014, sen. zn. 29 ICdo 33/2014, uveřejněné pod číslem 92/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 8. 2019JUDr. Jiří Zavázal
předseda senátu