Rozhodnutí NS

11 Tcu 21/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/05/2018
Spisová značka:11 Tcu 21/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:11.TCU.21.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tcu 21/2018-19


USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 5. 9. 2018 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí ve věci O. V., podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky O. V. rozsudkem Okresního soudu v Benátkách, Italská republika, ze dne 27. 3. 2015, sp. zn. 302338/2013, který nabyl právní moci dne 7. 7. 2015, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.


Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Okresního soudu v Benátkách byl O. V. uznán vinným trestným činem nepravé loupeže a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a čtyř měsíců a pokutě 300 €.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Okresního soudu v Benátkách tím, že dne 9. 7. 2012 v Ch. poté, co z regálu obchodu Schlecker v ulici v. V. odcizil jedno balení pudru na tváře značky Rimmel v hodnotě 20 €, použil násilí spočívající ve strkání vůči prodavačce J. B. C., aby si uchoval odcizenou věc a zajistil si beztrestnost.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně majetku. Jednal přitom v takovém rozsahu (pokusil se uchovat si věc násilím), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení:Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 5. 9. 2018

JUDr. Karel Hasch
předseda senátu