Rozhodnutí NS

20 Cdo 1526/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/10/2019
Spisová značka:20 Cdo 1526/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1526.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
III.ÚS 3174/19
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
2
520 Cdo 1526/2019-949
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné CERBER a.s. se sídlem v Ostravě, 28. října č. 2663/150, identifikační číslo osoby 26830841, proti povinnému P. N., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Stanislavem Sochorem, advokátem se sídlem v Olomouci, Pavelčákova č. 441/14, za účasti vydražitele M. B., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Stanislavem Bodlákem, advokátem se sídlem Petrov nad Desnou č. 270, pro 43 296,80 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Jiřího Petruně, Exekutorský úřad Šumperk, pod sp. zn. 65 EX 65/05, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 29. listopadu 2018, č. j. 40 Co 161/2018-947, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 29. listopadu 2018, č. j. 40 Co 161/2018-947, kterým bylo potvrzeno usnesení soudního exekutora JUDr. Jiřího Petruně, Exekutorský úřad Šumperk, ze dne 15. 3. 2018, č. j. 65 EX 65/05-877 (výrok I.), a kterým bylo rozhodnuto, že povinný je povinen zaplatit vydražiteli M. B. na nákladech odvolacího řízení částku 6 279 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta Mgr. Stanislava Bodláka (výrok II.), podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony a část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, protože směřuje proti výroku usnesení odvolacího soudu vydaného v řízení, jehož předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena], a proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o nákladech řízení [§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 7. 2019


JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu