Rozhodnutí NS

25 Cdo 3715/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/31/2018
Spisová značka:25 Cdo 3715/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:25.CDO.3715.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 3715/2018-113


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Ivy Suneghové v právní věci žalobců: a) J. V., b) M. V., proti žalované: S. U., zastoupená JUDr. Josefem Svobodou, advokátem se sídlem Masarykovo náměstí 19, Náchod, o 21.735 Kč, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 15 C 313/2017, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 7. 2018, č. j. 20 Co 199/2018-101, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Podání ze dne 25. 8. 2018, doplněné podáními ze dne 5. 9. 2018 a 17. 9. 2018, které lze podle obsahu posoudit jako dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 7. 2018, č. j. 20 Co 199/2018-101, není přípustné podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

Podle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není dovolání podle § 237 o. s. ř. přípustné proti rozsudkům a usnesením vydaným v řízeních, jejichž předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50.000 Kč, včetně řízení o výkon rozhodnutí a exekučního řízení, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

Předmětem řízení před odvolacím soudem v době vydání usnesení obsahujícího napadený výrok bylo peněžité plnění ve výši 21.735 Kč, představující nárok žalobců na náhradu škody, kterou jim měla způsobit žalovaná na jejich zahrádce v zahrádkářské kolonii v P. n. M.

Vzhledem k tomu, že uplatněný nárok nepřevyšuje 50.000 Kč a nejedná se o vztah ze spotřebitelské smlouvy ani o pracovněprávní vztah, je přípustnost dovolání vyloučena ustanovením § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Z uvedeného vyplývá, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud proto dovolání žalobců odmítl podle § 243c o. s. ř.

I kdyby bylo podání žalobců považováno podle označení za odvolání, procesní předpisy neumožňují podání odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, nestanoví tudíž ani funkční přípustnost soudu k rozhodnutí o takovém odvolání a ustálená soudní praxe dovozuje, že řízení o takovém odvolání kvůli nedostatku funkční příslušnosti kteréhokoli soudu podle § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. Nejvyšší soud zastaví (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, nebo ze dne 15. 9. 2010, sp. zn. 29 Cdo 3047/2010).

Nad rámec odůvodnění pro informaci žalobců, kteří se ve svých podáních pozastavují nad tím, že se soudy prvního a druhého stupně nezabývají věcně oprávněností jejich žaloby, je nutno upozornit, že se žalobci sami zbavili možnosti, aby odvolací soud přezkoumal věcnou správnost zamítavého rozsudku soudu prvního stupně tím, že nezaplatili soudní poplatek z odvolání.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 31. 10. 2018


                     JUDr. Robert Waltr
předseda senátu