Rozhodnutí NS

20 Cdo 254/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/25/2020
Spisová značka:20 Cdo 254/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.254.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 9 předpisu č. 549/1991Sb.
§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 254/2020
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Československé obchodní banky, a. s., se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, identifikační číslo osoby 00001350, proti povinné I. K., narozené XY, bytem XY, pro 2 367 041,52 Kč, vedené u soudního exekutora Mgr. Jana Škarpy, Exekutorský úřad Praha 4, pod sp. zn. 206 EX 553/12, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 3. 2018, č. j. 28 Co 89/2018-112, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 3. 2018, č. j. 28 Co 89/2018-112, podala povinná dovolání navzdory poučení, že proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. ve znění od 30. 9. 2017 – rozhodnutí o odkladu exekuce). Následně byla vyzvána usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 5. 2020 k zaplacení soudního poplatku za dovolání ve výši 4 000 Kč do 15 dnů od doručení výzvy, načež reagovala podáním žádosti o osvobození od soudních poplatků. Soudní exekutor o žádosti rozhodl usnesením ze dne 9. 12. 2019 tak, že její žádost zamítl. Nejvyšší soud posléze usnesením ze dne 5. 2. 2020 znovu dovolatelku vyzval k zaplacení soudního poplatku, avšak dovolatelka vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatila; pouze opětovně požádala o osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší soud tedy dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, zastavil.

Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. 3. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu