Rozhodnutí NS

33 Cdo 4113/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/27/2018
Spisová značka:33 Cdo 4113/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:33.CDO.4113.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
12/28/2018
II.ÚS 4310/18
JUDr. Kateřina Šimáčková
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 4113/2018-247


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobce S. M., bytem v XY, proti žalované CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1 (identifikační číslo osoby 254 58 302), o určení neplatnosti faktury, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 8 C 121/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 6. 2016, č. j. 14 Co 524/2016-166, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 21. 6. 2016, č. j. 14 Co 524/2016-166, potvrdil ze dne 17. 3. 2016, č. j. 8 C 121/2014-149, jímž Okresní soud v Ústí nad Labem odmítl pro vady podání žalobce doručené soudu dne 26. 2. 2014 a rozhodl o nákladech řízení; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení a o osvobození od soudního poplatku z dovolání. Usnesení ze dne 27. 7. 2018, č. j. 8 C 121/2014-208, jímž Okresní soud v Ústí nad Labem žalobci osvobození od soudních poplatků nepřiznal a zamítl i jeho návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 25. 9. 2018, č. j. 14 Co 190/2018-237, potvrdil. Dovodil, že ze strany žalobce jde o zřejmě bezúspěšné uplatnění práva.

Protože žalobce na výzvy soudu reaguje při nezměněných poměrech opětovnými žádostmi o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů, bylo redundantní jej opakovaně vyzývat, aby předložil plnou moc pro zástupce z řad advokátů pro řízení o dovolání proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 9. 2018, č. j. 14 Co 190/2018-237. Za dané procesní situace zhodnotil otázku, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 6. 2016, č. j. 14 Co 524/2016-166, přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2014, sen. zn. 29 NSČR 82/2014 a usnesení ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSČR 9/2015, uveřejněné pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Postupoval přitom podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 7 zák. č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zák. č. 293/2013 Sb.) – dále jen „o. s. ř.“. Přisvědčil závěru odvolacího soudu, že v posuzovaném případě nejsou splněny předpoklady pro to, aby žalobci byl pro dovolací řízení ustanoven zástupce z řad advokátů, neboť z jeho strany jde o zřejmě bezúspěšné uplatnění práva ve smyslu § 138 odst. 1 o. s. ř. Již z obsahu spisu i z toho, co je obecně známé, je bez dalšího nepochybné, že opravný prostředek žalobce nemůže být úspěšný. Jeho podání ze dne 3. 8. 2016 neobsahuje zákonem stanovené náležitosti žaloby ve smyslu ustanovení § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 o. s. ř., není z něho seznatelné, které věci se týká a co sleduje, absentuje v něm vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů a není z něho ani patrné, čeho se žalobce domáhá. Podání psané rukou žalobce je nadto jen velmi obtížně čitelné a srozumitelné. Vytčené vady podání, které brání soudu v jeho projednání, žalobce k výzvě soudu neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje, a případů uvedených v § 241b odst. 2 části věty za středníkem – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. 11. 2018


JUDr. Ivana Zlatohlávková
předsedkyně senátu