Rozhodnutí NS

20 Cdo 1869/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/05/2019
Spisová značka:20 Cdo 1869/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1869.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
08/19/2019
II.ÚS 2732/19
II.ÚS 2732/19
JUDr. Kateřina Šimáčková
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 1869/2019-366


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUD. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné České průmyslové zdravotní pojišťovny se sídlem v Ostravě, Jeremenkova č. 161/11, identifikační číslo osoby 47672234, proti povinnému L. R., narozenému dne XY, bytem XY, pro 95 461 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 38 EXE 2613/2017, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. února 2019, č. j. 70 Co 39/2019-333, takto:

Dovolání povinného se odmítá.
        Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Shora označeným rozhodnutím odvolací soud potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 27. 11. 2018, č. j. 38 EXE 2613/2017-313, kterým soud prvního stupně zastavil řízení o přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním.

Nejvyšší soud České republiky dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) - dále jen „o. s. ř.“

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 238 odst. 1 písm. i) a písm. j) o. s. ř. dovolání podle § 237 o. s. ř. není přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek a proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

Jednoznačná dikce citovaných ustanovení s účinností od 30. 9. 2017 vylučuje přípustnost dovolání proti poplatkovým rozhodnutím a proti rozhodnutím o žádosti o ustanovení zástupce. Smyslem a účelem citovaných ustanovení je vyloučení přípustnosti dovolání v řízeních o návrhu na osvobození od soudních poplatků nebo ustanovení zástupce; je přitom nerozhodné, zda toto řízení končí meritorním či nemeritorním rozhodnutím odvolacího soudu. Vzhledem k tomu, že v projednávané věci odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení o návrhu na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z důvodu překážky věci rozsouzené, jeho předmětem tedy bylo rozhodnutí o návrhu povinného na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, dovolání proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu není objektivně přípustné, a proto je Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, aniž by se zabýval otázkou povinného zastoupení účastníka v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.).

Soud prvního stupně nepochybil, předložil-li spis dovolacímu soudu, aniž se zabýval poplatkovou povinností, neboť soudní poplatek z dovolání proti rozhodnutí, jímž odvolací soud nepřiznal dovolateli osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř., se neplatí (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, publikované pod č. 73/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek nebo usnesení ze dne 5. 3. 2018, sp. zn. 30 Cdo 5784/2017).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 6. 2019


JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu