Rozhodnutí NS

20 Cdo 4313/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/08/2020
Spisová značka:20 Cdo 4313/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.4313.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 4313/2019-192

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněného T. H., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Martinem Krejzou, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 6, Eliášova 922/21, proti povinným 1) M. Ch., narozenému XY, bytem XY, a 2) B. J., narozené XY, bytem XY, pro 1 000 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 48 EXE 1514/2013, o dovolání povinné č. 2) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. září 2018, č. j. 23 Co 316/2018-125, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Ve shora označené věci byla dovolatelka - povinná 2) usnesením Nejvyššího soudu ze dne 9. 4. 2019, č. j. 20 Cdo 1249/2019-167, vyzvána k zaplacení soudního poplatku z dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. září 2018, č. j. 23 Co 316/2018-125, ve výši 4 000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do patnácti dnů od doručení výzvy.

Dovolatelka podáním ze dne 13. 5. 2019 požádala o osvobození od soudního poplatku z dovolání; její žádost Obvodního soudu pro Prahu 1 usnesením ze dne 3. 7. 2019, č. j. 48 EXE 1514/2013-176, zamítl.

Protože dovolatelka ani po následné výzvě (provedené usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 5. 11. 2019, č. j. 48 EXE 1514/2013-186) požadovaný soudní poplatek v dodatečně stanovené lhůtě nezaplatila, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 9 odst. 1 ZSOP zastavuje se zřetelem k tomu, že o takovém procesním následku byla povinná ve shora specifikovaných výzvách poučena (srov. § 9 odst. 3 ZSOP). Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatelky zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (s odkazem na § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. 1. 2020
JUDr. Aleš Zezula
pověřený člen senátu