Rozhodnutí NS

25 Cdo 2548/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/29/2019
Spisová značka:25 Cdo 2548/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.2548.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 237 o. s. ř.
§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 2548/2019-189


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Martiny Vršanské a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobců: a) K. V., narozená XY, zastoupená žalobcem b), a b) M. V., narozený XY, oba bytem XY, proti žalovaným: 1) J. M., bývalý soudce Ústavního soudu, se sídlem Joštova 625/8, Brno, zastoupený JUDr. Pavlínou Uhlířovou, Ph.D., advokátkou se sídlem Vodičkova 791/41, Praha 1, 2) P. V., soudce Nejvyššího soudu, se sídlem Burešova 571/20, Brno, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 47 C 67/2018, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 6. 2019, č. j. 70 Co 135/2019-179, t a k t o:

        I. Dovolání se odmítá.

        II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 25. 9. 2018, č. j. 70 Co 208/2018-65, potvrdil usnesení Městského soudu v Brně ze dne 5. 6. 2018, č. j. 47 C 67/2018-46, jímž bylo zastaveno řízení o podání žalobců ze dne 8. 1. 2018 a rozhodnuto o tom, že věc bude po právní moci rozhodnutí postoupena Městskému státnímu zastupitelství v Brně. Usnesení odvolacího soudu napadli žalobci dovoláním, v němž současně požádali o ustanovení zástupce pro dovolací řízení a osvobození od soudních poplatků.

Jejich žádostem nebylo usnesením Městského soudu v Brně ze dne 9. 11. 2018, č. j. 47 C 67/2018-85, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 8. 1. 2019, č. j. 70 Co 285/2018-96, vyhověno. Potvrzující rozhodnutí odvolacího soudu napadli žalobci rovněž dovoláním. Městský soud v Brně následně usnesením ze dne 20. 5. 2019, č. j. 47 C 67/2018-166, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 6. 6. 2019, č. j. 70 Co 135/2019-179, řízení o dovoláních žalobců zastavil.

Proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 6. 2019, č. j. 70 Co 135/2019-179, podali žalobci další dovolání a současně opětovně požádali o ustanovení zástupce a osvobození od soudních poplatků. V dovolání rozebírají průběh celé řady dřívějších soudních sporů, aniž však vymezují právní otázku, v níž spatřují nesprávnost dovoláním napadeného usnesení o zastavení dovolacího řízení. Z obsahu podaného dovolání je pak zřejmé, že jejich výhrady směřují zejména proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 1. 2019, č. j. 70 Co 285/2018-96, jímž bylo rozhodnuto o odvolání proti usnesení o neosvobození od soudních poplatků a o neustanovení zástupce pro řízení. Vzhledem k tomu, že proti takovému rozhodnutí není podle výslovné dikce ustanovení § 238 odst. 1 písm. i) a j) o. s. ř., ve znění účinném od 30. 9. 2017, dovolání přípustné, a s ohledem na to, že dovolací námitky se vztahují k jinému než napadenému rozhodnutí, byť je mezi nimi souvislost, je dovolání pro zjevnou bezdůvodnost nepřípustné. Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 29. 8. 2019


JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu