Rozhodnutí NS

29 Nd 98/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/21/2019
Spisová značka:29 Nd 98/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ND.98.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 98/2019-36


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v exekuční věci oprávněného Bohemia Faktoring, a. s., se sídlem v Praze 1 – Malé Straně, Letenská 121/8, PSČ 118 00, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupeného JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph. D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, proti povinnému V. D., narozenému XY, bytem XY, pro částku 20.669 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 2790/2018, o určení místní příslušnosti, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 2790/2018, projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.


Odůvodnění:


[1] Exekučním návrhem ze dne 25. října 2018, podaným u soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno-venkov, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 20.669 Kč s příslušenstvím. Dne 1. listopadu 2018 požádal označený exekutor Okresní soud v Břeclavi (dále též jen „okresní soud“) o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

[2] Usnesením ze dne 25. ledna 2019, č. j. 53 EXE 2790/2018-31, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost (bod I. výroku) s tím, že po marném uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněným bude věc předložena Nejvyššímu soudu (bod II. výroku). Následně předložil okresní soud věc Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu.

[3] Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[4] Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Břeclavi, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce, v jehož obvodu se nachází poslední známé bydliště povinného, který ve věci provedl prvotní úkony a který ostatně ve věci vydal i exekuční titul (elektronický platební rozkaz ze dne 29. prosince 2017, č. j. EPR 292579/2017-6).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. března 2019


JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu