Rozhodnutí NS

20 Cdo 2852/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/13/2018
Spisová značka:20 Cdo 2852/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.2852.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 2852/2018-78


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Alešem Zezulou ve věci žalobkyně M. K., likvidační správkyně pozůstalosti
po J. K., narozeném XY, zemřelém 20. června 2017, naposledy bytem XY, se sídlem správkyně v XY, proti žalované
MADETA a. s., se sídlem v Českých Budějovicích 4, Rudolfovská tř. 246/83, identifikační číslo osoby 63275635, o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí a z exekuce, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 1 C 66/2016, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 16. prosince 2016, č. j. 15 Co 593/2016-38, t a k t o :
      I. Dovolací řízení se zastavuje.
      II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 16. 12. 2016, č. j. 15 Co 593/2016-38, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým
se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), dále „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolatelka vzala podáním ze dne 31. 10 2018 své dovolání v celém rozsahu zpět.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 13. 11. 2018

JUDr. Aleš Zezula
pověřený člen senátu