Rozhodnutí NS

32 Cdo 3573/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/30/2020
Spisová značka:32 Cdo 3573/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:32.CDO.3573.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Zánik obchodní společnosti
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243b o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
§ 107 odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Cdo 3573/2019-170


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Příhodou ve věci žalobce statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské náměstí 196/1, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 44992785, proti žalované STAVOPROGRES BRNO, spol. s r. o., se sídlem v Brně, Ponava, Kabátníkova 105/2, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 60701455, vymazané z obchodního rejstříku dnem 27. 1. 2020, o zaplacení částky 1 850 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 30 C 319/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 4. 2013, č. j. 37 Co 63/2011-123, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Se zřetelem k době vydání napadeného rozhodnutí odvolacího soudu a k době, kdy bylo řízení zahájeno, se pro ně uplatní - v souladu s bodem 1 článku II části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, s bodem 2 článku II části první zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a s bodem 2 článku II části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (dále též jen „o. s. ř.“).

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 11. 10. 2010, č. j. 30 C 319/2005-37, ve výroku pod bodem I uložil žalované zaplatit žalobci částku 1 800 000 Kč s úrokem z prodlení ve výši 2 % ročně z částky 1 800 000 Kč za dobu od 11. 9. 2004 do zaplacení, ve výroku pod bodem II řízení do částky 50 000 Kč s úrokem z prodlení zastavil a ve výroku pod bodem III uložil žalované zaplatit žalobci na nákladech řízení 116 280 Kč.

Krajský soud v Brně v záhlaví označeným rozsudkem k odvolání žalované rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem I potvrdil, ve výroku pod bodem III jej změnil tak, že žalovaná je povinna nahradit žalobci na nákladech řízení částku 149 200 Kč, a uložil žalované povinnost k náhradě nákladů odvolacího řízení ve výši 89 400 Kč.

Rozsudek odvolacího soudu ve všech jeho výrocích napadla žalovaná dovoláním.

Dovolací řízení bylo přerušeno usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 4. 9. 2014, č. j. KSBR 32 INS 4259/2014-A-24, zveřejněným téhož dne v 9:10 hodin v insolvenčním rejstříku, jímž insolvenční soud zjistil úpadek žalované [§ 140a odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“)]. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 17. 7. 2019, č. j. KSBR 32 INS 4259/2014-B-58, uveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 17. 7. 2019 v 8:16 hodin, insolvenční soud zrušil konkurs na majetek žalované z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující. Usnesení nabylo právní moci dne 13. 8. 2019; tímto dnem insolvenční řízení skončilo (§ 309 odst. 4 insolvenčního zákona) a odpadla tak překážka bránící pokračování v dovolacím řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) při zkoumání podmínek řízení (§ 243b ve spojení s § 103 o. s. ř.) zjistil z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14716, že žalovaná byla dne 27. 1. 2020 podle § 312 odst. 3 insolvenčního zákona vymazána z obchodního rejstříku z důvodu zrušení konkursu podle § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona. Výmazem z obchodního rejstříku žalovaná zanikla (srov. § 185 ve spojení s § 3028 odst. 2, části věty před středníkem, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), v důsledku čehož ztratila způsobilost být účastníkem řízení (srov. § 19 o. s. ř.).

Jestliže dovolatelka zanikla v průběhu dovolacího řízení bez právního nástupce (není tu subjekt, který by vstoupil do jejích práv a povinností, popřípadě který by převzal práva a povinnosti, o něž v řízení jde), pak povaha věci neumožňuje, aby bylo v dovolacím řízení pokračováno (srov. § 243b ve spojení s § 107 odst. 1 větou první o. s. ř.). Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b ve spojení s § 107 odst. 5 větou první o. s. ř. zastavil.

Rozhodnutí vydal Nejvyšší soud předsedou senátu podle § 243f odst. 2 o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 4. 2020


JUDr. Pavel Příhoda
předseda senátu