Rozhodnutí NS

25 Cdo 2787/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/05/2018
Spisová značka:25 Cdo 2787/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:25.CDO.2787.2018.2
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
12/02/2019
II.ÚS 539/19
JUDr. Ludvík David
odmítnuto
04/15/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 2787/2018-264


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Ivy Suneghové v právní věci žalobkyně: V. K., narozená XY, bytem XY, zastoupená JUDr. Ing. Evou Radovou, advokátkou se sídlem Na příkopě 988/31, Praha 1, proti žalovaným: 1) P. Hlava s. r. o., se sídlem Na Břevnovské pláni 55/2106, Praha 6, zastoupená JUDr. Filipem Svobodou, advokátem se sídlem U Demartinky 152/1, Praha 5, 2) D. P., narozený XY, bytem XY, zastoupený Mgr. Jitkou Hudouskovou, advokátkou se sídlem Obrněné brigády 20/20, Cheb, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 34 C 45/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 1. 2018, č. j. 1 Co 55/2017-219, takto:

Návrh žalobkyně na odklad vykonatelnosti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 1. 2018, č. j. 1 Co 55/2017-219, se zamítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 20. 3. 2017, č. j. 34 C 45/2011-146, zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala po žalovaných společně a nerozdílně náhrady nemajetkové újmy 1.250.000 Kč, nebo po žalované 1) zaplacení náhrady nemajetkové újmy 1.250.000 Kč, nebo po žalovaném 2) náhrady nemajetkové újmy 1.250.000 Kč, a uložil žalobkyni povinnost zaplatit na náhradě nákladů řízení žalované 1) 24.684 Kč a žalovanému 2) 28.492,62 Kč.

K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 23. 1. 2018, č. j. 1 Co 55/2017-219, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a uložil žalobkyni povinnost zaplatit na náhradě nákladů odvolacího řízení žalované 1) 8.228 Kč a žalovanému 2) 12.147 Kč.

Současně s dovoláním proti rozsudku odvolacího soudu žalobkyně navrhla odklad vykonatelnosti rozsudku odvolacího soudu s odůvodněním, že částky přiznané soudy obou stupňů oběma žalovaným na náhradě nákladů řízení, pro ni (vzhledem k doloženým majetkovým poměrům) představují závažnou újmu ve smyslu § 243 písm. a) o. s. ř.

Podle § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s. ř.“), může dovolací soud před rozhodnutím o dovolání i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

Nejvyšší soud vysvětlil v usnesení ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016 (ústavní stížnost proti němu podanou Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 23. 10. 2017, sp. zn. IV. ÚS 3317/17), že s přihlédnutím k účelu, k němuž slouží odklad vykonatelnosti ve smyslu § 243 písm. a) o. s. ř., patří k předpokladům, za nichž může dovolací soud odložit vykonatelnost dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu a které musí být splněny kumulativně, že neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí napadeného rozhodnutí by dovolateli hrozila závažná újma na jeho právech.

V souzené věci se z obsahu dovolání reálná hrozba závažné újmy dovolatelce, k níž by mělo dojít zaplacením přisouzených částek, nepodává.

Závažnost újmy se poměřuje možným dopadem vlastního výkonu rozhodnutí (exekuce) do majetkových poměrů dovolatele, a to i se zřetelem k rozsahu majetku dovolatele a míře možného postižení tohoto majetku výkonem rozhodnutí nebo exekucí (srov. již zmíněné usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 78/2016). Dovolatelka v návrhu neuvádí své majetkové poměry, ze kterých by bylo možno dovodit hrozbu závažné újmy v případě výkonu rozhodnutí. Její majetkové poměry odůvodňující takovou hrozbu pak nevyplývají ani z obsahu spisu.

Nejvyšší soud proto žádost dovolatelky o odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí odvolacího soudu jako nedůvodnou zamítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 5. 12. 2018

JUDr. Marta Škárová
předsedkyně senátu