Rozhodnutí NS

21 Cdo 590/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/24/2018
Spisová značka:21 Cdo 590/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:21.CDO.590.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 590/2018-322


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Pavla Malého v právní věci žalobce M. R., zastoupeného JUDr. Barborou Keindl Flakovou, advokátkou se sídlem v Praze, Na Švihance č. 1549/8, proti žalované " A L L E G R O " s.r.o., se sídlem v Černošicích, Školní č. 1739, IČO 48951862, zastoupené JUDr. Ladislavem Labanczem, advokátem se sídlem v Praze, Ostrovského č. 253/3, o 23.505,- Kč, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 8 C 294/2015, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5. září 2017 č.j. 23 Co 534/2016-283, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.691,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Ladislava Labancze, advokáta se sídlem v Praze, Ostrovského č. 253/3.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5.9.2017 č.j. 23 Co 534/2016-283 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (dovolatel nesouhlasí se skutkovým zjištěním odvolacího soudu o tom, že pracovní neschopnost žalobce v období od 1.1.2014 do 8.12.2014 „není v příčinné souvislosti s pracovním úrazem ze dne 11.9.2013“, zpochybňuje způsob, jakým odvolací soud hodnotil provedené důkazy a předestírá vlastní hodnocení důkazů), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.


Závěr o přípustnosti dovolání podle ustanovení § 237 o.s.ř. nemohou založit ani námitky dovolatele, že odvolací soud neprovedl žalobcem navržený důkaz výslechem znalce prof. MUDr. Martina Krbce, CSc., že odvolací soud položil znalci doc. MUDr. Evženu Hrnčířovi, CSc., návodné otázky a že ze strany odvolacího soudu došlo k porušení práva na spravedlivý proces a k „porušení dvojinstančnosti občanského soudního řízení“, neboť žalobci byla odepřena možnost přezkumu správnosti nových skutkových zjištění, která odvolací soud učinil z výpovědi znalce doc. MUDr. Evžena Hrnčíře, CSc. Uvedená tvrzení nejsou dovolacím důvodem podle ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., ale mohla by (kdyby byla důvodná) představovat jen tzv. jinou vadu řízení ve smyslu ustanovení § 242 odst. 3 o.s.ř.; k takové vadě však může dovolací soud přihlédnout – jak vyplývá z ustanovení § 242 odst. 3 věty druhé o.s.ř. – pouze tehdy, jestliže je dovolání přípustné. Uvedený předpoklad však v projednávané věci – jak uvedeno výše – naplněn není.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 10. 2018

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu