Rozhodnutí NS

28 Ncu 162/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/30/2019
Spisová značka:28 Ncu 162/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.162.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Dotčené předpisy:§ 159a odst. 4 o. s. ř.
§ 27 předpisu č. 292/2013Sb.
§ 104 odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Ncu 162/2018-9

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem B. B., nar. XY, bytem v XY, t a k t o :

I. Řízení o návrhu na uznání rozsudku Vrchního soudu Kanady, provincie Québec, okres Longueuil (Superior Court, Province of Québec, district Longueuil), sp. zn. 505-12-031854-089, pravomocného dne 7. 3. 2008, jímž bylo rozvedeno manželství B. B. a R. B., rozené L., uzavřené dne 18. 4. 1975 v XY, se zastavuje.

II. Navrhovateli se vrací soudní poplatek za návrh na uznání cizího rozhodnutí ve výši 1.000 Kč.


O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 5. 11. 2018 navrhl uznání ve výroku označeného rozhodnutí o rozvodu jeho manželství s R. B.

Rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhal, však již bylo uznáno rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2010, sp. zn. 28 Ncu 177/2010.

Ustanovení § 159a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být v rozsahu závaznosti výroku rozsudku pro účastníky a popřípadě jiné osoby věc projednávána znovu.

Podle ustanovení § 27 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., je výrok pravomocného rozsudku, kterým bylo rozhodnuto o statusové věci fyzické nebo právnické osoby, závazný pro každého.

Jelikož bylo ve výroku uvedené rozhodnutí o rozvodu manželství navrhovatele a R. B. již v České republice uznáno, Nejvyšší soud řízení o předmětném návrhu v souladu s ustanovením § 159a odst. 4 a § 104 odst. 1 větou první o. s. ř. zastavil pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení.

Navrhovatel při podání návrhu uhradil kolkovými známkami soudní poplatek ve výši 2.000 Kč. Jelikož došlo k zastavení řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku poníženého o minimální částku 1.000 Kč. Snížený soudní poplatek bude navrhovateli k jeho žádosti vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 30. 1. 2019
JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu