Rozhodnutí NS

28 Ncu 143/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/19/2019
Spisová značka:28 Ncu 143/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.143.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Ncu 143/2018-18


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném K. R., bytem XY, Spojené státy americké, zastoupenou J. M., bytem XY, t a k t o :I. Řízení o návrhu K. R. na uznání rozsudku Obvodního soudu okresu Cook, Illinois, Spojené státy americké, ze dne 23. 2. 1996, č. j. 95 D 7835, se zastavuje.

II. Navrhovatelce se vrací soudní poplatek 1.000,- Kč z návrhu na uznání cizího rozhodnutí.

           O d ů v o d n ě n í :
Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 2. 10. 2018 se navrhovatelka domáhala uznání rozsudku Obvodního soudu okresu Cook, Illinois, Spojené státy americké, ze dne 23. 2. 1996, č. j. 95 D 7835, jímž bylo rozvedeno její manželství s A. K..

Podle ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, pravomocná cizí rozhodnutí ve věcech rozvodu manželství, zákonného odloučení, prohlášení manželství za neplatné a určení, zda tu manželství je či není, byl-li alespoň jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se v České republice uznávají, nebrání-li tomu ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) až e), jen na základě zvláštního rozhodnutí.

Předpokladem toho, aby byla pravomoc soudu založena, tedy je, že alespoň jeden z účastníků řízení byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V posuzované věci však bylo zjištěno, že ani jeden z manželů v době vydání rozhodnutí o rozvodu manželství, tj. ke dni 23. 2. 1996, státním občanem České republiky nebyl.

Nedostatek pravomoci soudu je takovým nedostatkem podmínky řízení, který nelze odstranit. Nejvyšší soud proto podle § 104 odst. 1 věty prvé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí zastavil.

Navrhovatelka při podání návrhu uhradila v kolcích soudní poplatek ve výši 2.000, Kč. Jelikož došlo k zastavení řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání, před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku poníženého o minimální částku 1.000,- Kč. Snížený soudní poplatek bude navrhovatelce vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. 3. 2019


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu