Rozhodnutí NS

20 Cdo 2220/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/14/2019
Spisová značka:20 Cdo 2220/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.2220.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 2220/2019-326
USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněných a) A. M., narozeného XY, bytem XY, a b) M. M., narozené dne XY, bytem tamtéž, obou zastoupených JUDr. Lubomírem Plesníkem, LL.M., advokátem se sídlem ve Valašském Meziříčí, Zašovská č. 750, proti povinné D. K., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Martinem Bieleszem, advokátem se sídlem v Českém Těšíně, Hrabinská č. 498/19, pro 9 546 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově pod sp. zn. 128 EXE 2258/2015, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. ledna 2017, č. j. 9 Co 925/2016-185, t a k t o:


Dovolání povinné se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově usnesením ze dne 20. září 2016, č. j. 128 EXE 2258/2015-159, zamítl žádost povinné o ustanovení advokáta pro odvolací řízení. Povinná navrhovala, aby ustanovený advokát doplnil povinnou podané odvolání proti usnesení Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově ze dne 7. června 2016, č. j. 128 EXE 2258/2015-128, kterým byl zamítnut návrh povinné na zastavení exekuce.

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením ze dne 18. ledna 2017, č. j. 9 Co 925/2016-185, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

Povinná napadla rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním ze dne 4. dubna 2017, jímž se domáhá změny usnesení odvolacího soudu tak, že soud ustanoví povinné zástupce – Mgr. Martina Bielesze, advokáta se sídlem v Českém Těšíně, Hrabinská č. 498/19, a to pro řízení o odvolání povinné proti usnesení Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově ze dne 7. června 2016, č. j. 128 EXE 2258/2015-128, kterým byl zamítnut návrh povinné na zastavení exekuce. Pro dané dovolací řízení je povinná zastoupena advokátem Mgr. Martinem Bieleszem, což doložila plnou mocí ze dne 22. března 2017.

Ze spisu se podává, že:

Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově usnesením ze dne 7. června 2016, č. j. 128 EXE 2258/2015-128, zamítl návrh na zastavení exekuce ze dne 16. července 2015 (podaný povinnou bez právního zastoupení).

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 14. března 2017, sp. zn. 20 Cdo 472/2017, byla povinné pro řízení o návrhu povinné na zastavení exekuce ze dne 16. července 2015, vedené u Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově pod sp. zn. 128 EXE 2258/2015, ustanovena zástupkyně JUDr. Eva Fajtlová, advokátka se sídlem v Ostravě, Mojžíškové č. 738/4.

Usnesením soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, ze dne 15. května 2017, č. j. 203 Ex 23266/15-110, bylo z důvodu zdravotního stavu zástupkyně a z důvodu ztráty důvěry mezi zástupkyní a povinnou zrušeno ustanovení JUDr. Evy Fajtlové (výrok I.) a soudní exekutor namísto ní ustanovil povinné v tomtéž rozsahu zástupkyni JUDr. Janu Brhlovou, advokátku se sídlem v Karviné, Karola Śliwky č. 129/12 (výrok II.).

Povinná prostřednictvím ustanovené advokátky JUDr. Jany Brhlové dne 10. července 2017 doplnila svůj návrh na zastavení exekuce ze dne 16. července 2015. Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově usnesením ze dne 25. ledna 2018, č. j. 128 EXE 2258/2015-261, návrh na zastavení exekuce zamítl. Krajský soud v Ostravě poté k odvolání povinné (opět podaného prostřednictvím JUDr. Jany Brhlové) usnesením ze dne 18. ledna 2017, č. j. 9 Co 925/2016-293, rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a další řízení o návrzích povinné ze dne 16. července 2015 na zastavení exekuce zastavil. Rozhodnutí odvolacího nabylo právní moci dne 9. června 2019.

Nejvyšší soud nyní dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. ledna 2017, č. j. 9 Co 925/2016-185, podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 do 29. září 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“., odmítl, neboť odvolací řízení, pro které se povinná domáhá ustanovení zástupce, již bylo pravomocně skončeno a nadto povinné již byla ustanovena zástupkyně pro dané řízení o zastavení exekuce. Předmět dovolacího řízení tak již byl zcela vyčerpán a dovolací soud ve své podstatě již nemá o čem rozhodovat. Řešení dovolatelkou předestřených otázek se tak stalo bezvýznamným, neboť se nemůže projevit v poměrech dovolatelky založených napadeným rozhodnutím.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. 8. 2019


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu