Rozhodnutí NS

25 Cdo 3381/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/19/2018
Spisová značka:25 Cdo 3381/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:25.CDO.3381.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 3381/2018-137

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Ivou Suneghovou v právní věci žalobce: J. D. B., narozený XY, bytem XY, proti žalovanému: Vysoké učení technické v Brně, se sídlem Antonínská 548/1, Brno, IČO 00216305, o správní žalobě proti rozhodnutí rektora Vysokého učení technického v Brně ze dne 27. 1. 2011, č. j. 170/90330/11, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 44 C 69/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 3. 2017, č. j. 44 Co 269/2016-92, takto:
      I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 3. 2017, č. j. 44 Co 269/2016-92, aniž by zaplatil soudní poplatek splatný podáním dovolání.

Podle § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem.

Žalobce byl vyzván k úhradě soudního poplatku z dovolání usnesením Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2018, č. j. 25 Cdo 3381/2018-134. Usnesení mu bylo doručeno dne 19. 11. 2018, soudem stanovená patnáctidenní lhůta k zaplacení soudního poplatku marně uplynula dnem 4. 12. 2018, poplatek zaplacen nebyl.

Dovolací soud proto postupoval podle § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích a řízení o dovolání žalobce pro nezaplacení soudního poplatku zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 12. 2018


JUDr. Iva Suneghová
pověřená členka senátu