Rozhodnutí NS

30 Nd 443/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/16/2019
Spisová značka:30 Nd 443/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.ND.443.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Nd 443/2018-24


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka a JUDr. Pavla Simona v právní věci oprávněné Vodafone Czech Republic a. s., identifikační číslo osoby 257 88 001, se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, zastoupené Mgr. Miroslavem Faměrou, advokátem se sídlem v Praze 6 - Liboci, U Stanice 11/4, proti povinné jménem N. S., narozené XY, bytem v XY, o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2214/2018, o návrhu na určení místní příslušnosti dle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2214/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.


O d ů v o d n ě n í :

Exekučním návrhem se oprávněná prostřednictvím soudního exekutora Mgr. Richarda Bednáře, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 10, domáhala exekučního vymožení pohledávky proti povinné. Obvodním soudem pro Prahu 5 byla zjištěna poslední známá adresa povinné v ČR, jak je uvedeno v záhlaví, dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnanecké karty nebyl povinné povolen. V současné době neprochází povinná Cizineckým informačním systémem.

Usnesením ze dne 6. 11. 2018, č. j. 14 EXE 2214/2018 – 22, prohlásil Obvodní soud pro Prahu 5 svou místní nepříslušnost a dle § 105 odst. 2 ve spojení s § 11 odst. 3 o. s. ř. přeložil věc k určení místní příslušnosti Nejvyššímu soudu.

Podle § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinná osoba bydliště, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinná bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinná majetek. S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se ustanovení občanského soudního řádu použijí i při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje. Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinná obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinná majetek.

Z obsahu spisu vyplývá, že povinná nemá bydliště na území České republiky. Zda má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, nebylo exekučním soudem před pověřením exekutora zjišťováno. V usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 4/2013 Nejvyšší soud vyslovil, že skutečnost, zda povinná má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinné. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti.

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., při určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud tak, že věc projedná a rozhodne ten soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno (srov. dále např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Nd 347/2011, 4 Nd 392/2011 či 32 Nd 80/2012) a to i s ohledem na požadavek procesní ekonomie.

Nejvyšší soud proto dospěl k závěru, že za dané procesní situace je vhodné, aby v dané věci jednal a rozhodl Obvodní soud pro Prahu 5 (§ 11 odst. 3 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 16. 1. 2019


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu