Rozhodnutí NS

23 Cdo 3914/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/29/2019
Spisová značka:23 Cdo 3914/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:23.CDO.3914.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Cdo 3914/2018-391


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Jiřího Handlara, Ph.D., ve věci žalobce V. D., nar. XY, bytem XY, proti žalované Střechokomplex s. r. o., se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Jamská 2457/6, identifikační číslo osoby 25326392, zastoupené JUDr. Alešem Mejzlíkem, advokátem se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Sadová 2237/17, o zaplacení částky 24.631,80 Kč s příslušenstvím, o návrhu žalobce na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 12 C 18/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 9. 2015, č. j. 28 Co 242/2015-299, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:
(dle § 243f odst. 3 o. s. ř.)

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou usnesením ze dne 10. 10. 2012, č. j. 12 C 18/2005-197, zamítl návrh žalobce na povolení obnovy řízení vedeného Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 28 Co 149/2006 (bod I. výroku) a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky (bod II. výroku).

K odvolání žalobce Krajský soud v Brně jako soud odvolací usnesením ze dne 2. 9. 2015, č. j. 28 Co 242/2015-299, potvrdil usnesení soudu prvního stupně v bodě I. výroku (první výrok), změnil usnesení soudu prvního stupně v bodě II. výroku ve výši náhrady nákladů řízení (druhý výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení mezi účastníky (třetí výrok).

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem. Zároveň požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro toto dovolací řízení a o osvobození od soudních poplatků.

O této žádosti bylo pravomocně rozhodnuto, když Krajský soud v Brně usnesením ze dne 8. 1. 2018, č. j. 28 Co 124/2016-358, zastavil řízení o odvolání žalobce proti usnesení Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 1. 3. 2016, č. j. 12 C 18/2005-350, jímž soud prvního stupně žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl.

Soud prvního stupně následně vyzval žalobce usnesením ze dne 23. 2. 2018, č. j. 12 C 18/2005-367, aby si v určené lhůtě zvolil pro podání dovolání zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s tím, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 7. 3. 2018. Žalobce na tuto výzvu reagoval žádostí o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení a o osvobození od soudních poplatků.

O této žádosti bylo pravomocně rozhodnuto, když Krajský soud v Brně usnesením ze dne 31. 8. 2018, č. j. 28 Co 85/2018-384, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 29. 3. 2018, č. j. 12 C 18/2005-376, jímž soud prvního stupně zastavil řízení o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů.

Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (odst. 1 věta první). Odst. 1 citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odst. 2 písm. a/). Dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odst. 2 písm. a/, advokátem nebo notářem (odst. 4).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ust. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 1. 2019


JUDr. Pavel Horák, Ph.D.
předseda senátu