Rozhodnutí NS

29 Nd 308/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/19/2018
Spisová značka:29 Nd 308/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:29.ND.308.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 308/2018-55USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v exekuční věci oprávněného CP Inkaso s. r. o., se sídlem v Praze 1, Opletalova 1603/57, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 29027241, zastoupeného Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, se sídlem v Brně, Antonína Slavíka 1313/7, PSČ 602 00, proti povinnému L. N., narozenému XY, naposledy bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2394/2018, o určení místní příslušnosti, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2394/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.


Odůvodnění:


Exekučním návrhem ze dne 13. července 2018, podaným u soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávky ve výši 15 274,40 Kč s příslušenstvím, na základě příkazu Českého telekomunikačního úřadu ze dne 25. října 2017, č. j. ČTÚ-21 688/2017-631/III. vyř. - HrV. Dne 14. srpna 2018 požádal označený soudní exekutor Okresní soud v Rakovníku o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Usnesením ze dne 4. září 2018, č. j. 24 EXE 2394/2018-51, Okresní soud v Rakovníku vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti. Okresní soud zjistil, že povinný je státním příslušníkem Slovenské republiky, nemá na území České republiky evidovaný pobyt a byl soudně vyhoštěn z území České republiky na dobu od 15. června 2018 do 15. června 2022.

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Rakovníku, u kterého bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu se (podle exekučního titulu) nacházela poslední známá adresa bydliště povinného.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. 12. 2018Mgr. Milan Polášek
předseda senátu