Rozhodnutí NS

28 Cdo 261/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/12/2019
Spisová značka:28 Cdo 261/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.CDO.261.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 241 odst. 1 o. s. ř.
§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Cdo 261/2019-67


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobce V. Š., narozeného XY, bytem v XY, „o nejasném podání ze dne 7. 1. 2018“, vedené u Okresního soudu Praha – západ pod sp. zn. 0 Nc 2/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. července 2018, č. j. 22 Co 127/2018-36, t a k t o :

   I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
  O d ů v o d n ě n í :
  (§ 243f odst. 3 o. s. ř.)

  Žalobce dovoláním napadl v záhlaví označené usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu Praha – západ ze dne 20. 3. 2018, č. j. 0 Nc 2/2018-21, kterým bylo pro vady odmítnuto podání žalobce ze dne 7. 1. 2018 (doručené soudu dne 9. 1. 2018).

  Je-li dovolatelem – jako je tomu i v posuzovaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno [srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“)].

  Při podání dovolání nebyl žalobce zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

  Okresní soud Praha – západ usnesením ze dne 19. 10. 2018, č. j. 0 Nc 2/2018-53, žalobce vyzval, aby si pro podání dovolání v dané věci zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, nebo soudu předložil osvědčení o svém právnickém vzdělání. Současně jej poučil o tom, že neučiní-li tak, bude dovolací řízení zastaveno. Doručené výzvě žalobce nevyhověl.

  Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat – s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje – rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 3 věty třetí o. s. ř. zastavil.

  Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

  P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 12. 2. 2019


  Mgr. Petr Kraus
  předseda senátu