Rozhodnutí NS

21 Nd 269/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/27/2018
Spisová značka:21 Nd 269/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:21.ND.269.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Nd 269/2018-26


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Pavla Malého v exekuční věci oprávněného innogy Energie, s. r. o. se sídlem v Praze 10 - Strašnicích, Limuzská č. 3135/12, IČO 49903209, zastoupeného Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem v Praze 2, Rubešova č. 162/8, proti povinnému P. K., pro 3 131,47 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 73 EXE 2263/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 73 EXE 2263/2018, projedná a rozhodne Okresní soud v Ústí nad Labem.


Odůvodnění:


Soudní exekutor Mgr. David Koncz se sídlem exekutorského úřadu v Chebu podal dne 12. 6. 2018 u Okresního soudu v Ústí nad Labem spolu s exekučním návrhem oprávněného ze dne 25. 5. 2018 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněného v celkové výši 3 131,47 Kč s příslušenstvím podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. 3. 2017 č. j. 15 C 278/2014-40 a vykonatelného usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. 9. 2017 č. j. 15 C 278/2014-56.

Okresní soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 10. 8. 2018 č. j. 73 EXE 2263/2018-22 vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že po uplynutí lhůty pro podání odvolání oprávněného proti tomuto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť povinný, který je fyzickou osobou, nemá na území České republiky místo trvalého pobytu ani místo pobytu podle druhu pobytu cizince a v tuto chvíli není jasné, zda, popřípadě v obvodu kterého soudu má na území České republiky majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Ústí nad Labem (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Ústí nad Labem, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který vydal rozhodnutí ze dne 13. 3. 2017 č. j. 15 C 278/2014-40 a ze dne 26. 9. 2017 č. j. 15 C 278/2014-56, jejichž exekuce se v tomto řízení oprávněný domáhá.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. 9. 2018

JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu