Rozhodnutí NS

20 Cdo 514/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/09/2019
Spisová značka:20 Cdo 514/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.514.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení exekuce
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
2
5


20 Cdo 514/2019-122
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Českomoravská stavební spořitelna, a. s., se sídlem v Praze 10, Vinohradská 3218/169, identifikační číslo osoby 49241397, právně zastoupeného Mgr. Petrem Olejárem, advokátem se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, proti povinné J. J., narozené XY, bytem XY, právně zastoupené Mgr. Karin Kropáčkovou, advokátkou se sídlem v Mostě, J. Seiferta 2179/9, pro 171 264,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 43 EXE 3026/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 8. 2017, č. j. 11 Co 248/2017-72, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Ve shora označené věci byla povinná vyzvána usnesením Nejvyššího soudu ze dne 6. 3. 2019, sp. zn. 20 Cdo 514/2019, k zaplacení soudního poplatku z dovolání ve výši 4000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do 15 dnů od doručení výzvy.

Protože dovolatelka vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatila, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavuje. O tomto procesním následku byla dovolatelka poučena (srov. § 9 odst. 3 ZSOP). Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatelky zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 5. 2019
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu