Rozhodnutí NS

29 Nd 26/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/26/2020
Spisová značka:29 Nd 26/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:29.ND.26.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 a 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 26/2020-80


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobce P. K., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Stanislavem Strakošem, advokátem, se sídlem ve Frýdku-Místku, 1. máje 741, PSČ 738 01, proti žalované V. Š., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Martou Klenovskou, advokátkou, se sídlem v Chomutově, Na Příkopech 902, PSČ 430 01, o vypořádání zaniklého společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 18 C 482/2018, o návrhu žalobce na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 18 C 482/2018 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku.


Odůvodnění:


Žalobou ze dne 7. prosince 2018 podanou u Okresního soudu v Chomutově se žalobce domáhá vypořádání zaniklého společného jmění manželů (žalobce a žalované).

Podáním došlým soudu dne 23. října 2019 navrhl žalobce přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku. Návrh odůvodnil žalobce svým zhoršeným zdravotním stavem a svým trvalým bydlištěm ve XY. Současně vznesl námitku podjatosti „soudu/soudkyně“.

Žalovaná ve vyjádření s návrhem žalobce na přikázání věci Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku nesouhlasila a uvedla, že zhoršený zdravotní stav žalobce nemůže být důvodem pro navrhovaný procesní postup, a to zejména s ohledem na skutečnost, že i ona trpí zdravotními problémy a účastnit se řízení u Okresního soudu ve Frýdku-Místku by pro ni bylo velmi obtížné.

Podle § 12 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti (odstavec 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odstavec 3).

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.) Okresnímu soudu v Chomutově, u nějž je věc vedena, i Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku, jemuž má být věc přikázána, dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny podmínky pro přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší a zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba – jako výjimku – vykládat restriktivně.

Přikázání věci jinému soudu je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (článek 38 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Srov. v této souvislosti též nález Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2011, sen. zn. 29 NSČR 33/2010, uveřejněné pod číslem 3/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

V poměrech dané věci Nejvyšší soud shledává důvody uváděné žalobcem nedostatečnými k prolomení výše popsaných ústavních principů.

Obecně platí, že situace, že některý účastník musí překonat mezi místem současného bydliště a sídlem věcně a místně příslušného soudu větší vzdálenost či že je cesta k příslušnému soudu pro něj spojena s různými organizačními, finančními, zdravotními a jinými problémy, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu (k tomu srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. září 2013, sp. zn. 29 Nd 185/2013, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2013, sp. zn. 29 Nd 289/2013).

Z návrhu na přikázání věci jinému soudu současně nevyplývají žádné další skutečnosti, jež by mohly být důvodem k delegaci vhodné ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. Uvedené přitom platí tím spíše v případě, kdy žalovaná s navrhovaným přikázáním věci nesouhlasí.

Nejvyšší soud proto návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku nepřikázal.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 2. 2020


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu