Rozhodnutí NS

26 Cdo 1928/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/15/2019
Spisová značka:26 Cdo 1928/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.1928.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Vady podání
Dotčené předpisy:§ 241a odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
03/09/2019
II.ÚS 2897/19
II.ÚS 2897/19
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 1928/2019


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobce H. G., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Josefem Kazdou, advokátem se sídlem v Třeboni, Palackého nám. 653, proti žalované České republice - Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, IČO 01312774, o vzájemném návrhu žalobce o zaplacení 17 593 000 Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost a na obnovu řízení podané žalobcem proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. května 2004, č. j. 22 Cm 138/200-97, a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. prosince 2004, č. j. 11 Cmo 225/2004-119, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 46 Cm 53/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. listopadu 2018, č. j. 11 Cmo 13/2017-114, t a k t o :

      I. Dovolání žalobce se odmítá.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Městský soud v Praze (soud prvního stupně) usnesením ze dne 12. 12. 2016, č. j. 46 Cm 53/2005-77, ve znění opravného usnesení ze dne 6. 8. 2018, č. j.
46 Cm 53/2005-94, zamítl žalobu na obnovu řízení proti v záhlaví uvedeným usnesením (výrok I.), zamítl žalobu pro zmatečnost, kterou se žalobce domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí (výrok II.), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok III.).


Vrchní soud v Praze (soud odvolací) usnesením ze dne 15. 11. 2018, č. j. 11 Cmo 13/2017-114, usnesení soudu prvního stupně potvrdil (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Dovolání žalobce Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 - dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 - § 238a o. s. ř.), jenž je obligatorní náležitostí dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.). V dovolacím řízení nelze pro tuto vadu pokračovat.

Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné. Z dovolání tak musí být patrno, které otázky hmotného nebo procesního práva, na nichž napadené rozhodnutí závisí, nebyly v rozhodování dovolacího soudu dosud řešeny nebo jsou rozhodovány rozdílně, případně, při jejichž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu a od které „ustálené rozhodovací praxe“ se řešení této právní otázky odvolacím soudem odchyluje (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), nebo od kterého svého řešení otázky hmotného nebo procesního práva se má (podle mínění dovolatele) dovolací soud odchýlit postupem podle § 20 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, uveřejněné pod číslem 80/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Takový údaj se však v dovolání nenachází.

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 7. 2019


JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu