Rozhodnutí NS

24 Cdo 4094/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/27/2018
Spisová značka:24 Cdo 4094/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:24.CDO.4094.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
07/01/2019
III.ÚS 57/19
JUDr. Jiří Zemánek
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 4094/2018-166


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci žalobce S. M., narozeného XY, bytem XY, proti žalovaným 1) B. O., narozené XY, bytem XY, 2) Magistrátu města Opavy, se sídlem v Opavě, Horní náměstí č. 29, IČO 00300535 a 3) P. M., narozenému XY, bytem XY, o určení neplatnosti listin, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 17 C 85/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. září 2018 č. j. 71 Co 289/2018-150,

takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 9. 2018 č. j. 71 Co 289/2018-150. Podáním dovolání vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Dovolatel byl vyzván k zaplacení soudního poplatku z dovolání usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne 16. 10. 2018 č. j. 17 C 85/2017-159, dovolatel však soudní poplatek z dovolání ve stanovené lhůtě nezaplatil.

Současně s podáním dovolání požádal dovolatel i o osvobození od soudních poplatků. O této žádosti nebylo soudem prvního stupně rozhodováno. Rovněž Nejvyšší soud k této žádosti nepřihlédl, neboť jde o zřejmě bezúspěšné a svévolné uplatňování práva (mimořádného opravného prostředku) ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., jelikož v projednávané věci byla již předchozí žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků pravomocně zamítnuta (č. l. 31), a žalobce svoji novou žádost o osvobození od soudních poplatků ani blíže neodůvodňuje, natož aby tvrdil změnu jeho poměrů. Opakované nezdůvodněné žádosti o osvobození od soudních poplatků jsou přitom považovány za zneužití procesních práv, které ve shodě s ustanovením § 2 a § 6 o. s. ř. nepožívá právní ochrany, přičemž pokud soud o takové nové žádosti již nerozhodne, není jeho postup nesprávný (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2017 sp. zn. 32 Cdo 5201/2017).

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. září 2018 č. j. 71 Co 289/2018-150 podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. 11. 2018


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu