Rozhodnutí NS

26 Cdo 2791/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/24/2018
Spisová značka:26 Cdo 2791/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.CDO.2791.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 2791/2018-85


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu Mgr. Lucií Jackwerthovou ve věci žalobce SVORNOST, stavební bytové družstvo, se sídlem v Kroměříži, Ztracená 2647/16, IČO 00231355, proti žalovanému K. J., o zaplacení 53 910 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 19 C 39/2016, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 15. března 2018, č. j. 58 Co 345/2017-62, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně – pobočka ve Zlíně (soud odvolací) usnesením ze dne 15. 3. 2018, č. j. 58 Co 345/2017-62, potvrdil usnesení Okresní soudu v Kroměříži ze dne
7. 8. 2017, č. j. 19 C 39/2016-53, kterým soud prvního stupně zastavil řízení o odvolání žalovaného proti rozsudku téhož soudu ze dne 22. 3. 2017, č. j. 19 C 39/2016-43, z důvodu nezaplacení soudního poplatku; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Žalovaný podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání, čímž mu vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „zákon č. 549/1991 Sb.“], který činí podle položky č. 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Nejvyšší soud České republiky proto v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb. dovolatele usnesením ze dne 6. 9. 2018, č. j. 26 Cdo 2791/2018-83, vyzval k zaplacení uvedeného soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů. Výzva byla dovolateli doručena dne 1. 10. 2018.

Dovolatel však ve stanovené lhůtě soudní poplatek z dovolání neuhradil, Nejvyšší soud České republiky proto dovolací řízení zastavil (srov. § 9 odst. 2 věta druhá a čtvrtá zákona č. 549/1991 Sb.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 10. 2018

Mgr. Lucie Jackwerthová
pověřená členka senátu