Rozhodnutí NS

24 Nd 350/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/16/2019
Spisová značka:24 Nd 350/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.ND.350.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Nd 350/2018-84


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce Zemědělské družstvo Němčičky, se sídlem v Němčičkách č. 153, IČ 45479968, zastoupeného JUDr. Vojtěchem Mihalíkem, advokátem se sídlem v Mikulově, Brněnská
č. 154/32, proti žalovanému
M. P., narozenému dne XY, bytem v XY, zastoupenému Mgr. Martinem Čaňkem, advokátem se sídlem v Jablonci nad Nisou, Dolní náměstí č. 679/5, o 2.446 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn 112 C 34/2017, o návrhu žalobce na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 112 C 34/2017 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Břeclavi.
Odůvodněni:

Žalobce se žalobou podanou u Okresního soudu v Břeclavi dne 4.10.2017 domáhal uložení povinnosti žalovanému zaplatit žalobci částku 2.446 Kč s příslušenstvím, představující náhradu za porosty, které se ke dni ukončení nájemního vztahu mezi žalobcem
a žalovaným nacházejí na pozemku žalovaného p.č. XY v k.ú. XY.


Po postoupení věci místně příslušnému Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou (usnesením Okresního soudu v Břeclavi ze dne 6.10.2017, č.j. 5 C 237/2017-14) a po vydání platebního rozkazu Okresním soudem v Jablonci nad Nisou dne 7.2.2018, č.j. 112 C 34/2017-32, proti němuž podal žalovaný odpor, žalobce podáním doručeným soudu dne 16.10.2018 navrhl, aby věc byla z důvodu vhodnosti přikázána k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Břeclavi. Návrh odůvodnil tím, že má sídlo v Břeclavi, předmětný pozemek, k němuž zanikl nájemní vztah k 1.10.2014, se nachází v k.ú. XY a v případě, že by soud ustanovil znalce, tento by měl být z okresu XY, a také v případě, že by mělo dojít k výslechu svědků, se dá očekávat, že tito budou z okolí XY, navíc v době trvání i zániku nájemního vztahu měl žalovaný bydliště v XY.

Žalovaný v podání doručeném soudu dne 23.10.2018 uvedl, že s návrhem žalobce
na přikázání věci jinému soudu nesouhlasí, žalobcem uváděné důvody vhodnosti považuje
za účelové a zástupné. Podle jeho názoru není pro věc významné sídlo žalobce ani skutečnost, že se pozemek p.č. XY v k.ú. XY nachází v okrese XY, neboť předmětem sporu je finanční plnění, nikoli pozemek, podstatné není ani bydliště žalovaného v době vzniku nájemního vztahu a ve věci nebyl navržen důkaz znaleckým posudkem ani výslechem svědků z okolí XY. Dále uvedl, že důvodem návrhu na delegaci je zřejmě značná vzdálenost sídla žalobce od sídla Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, ovšem v případě změny soudu by do stejné situace byl postaven žalovaný, který soudní spor nezavinil a nezavdal k němu příčinu. Navrhuje proto, aby návrh žalobce byl zamítnut a věc nebyla přikázána jinému soudu.


Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. může být jinému soudu téhož stupně přikázána věc také z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 o.s.ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Nejvyšší soud České republiky, jako soud nejblíže společně nadřízený místně příslušnému Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou a Okresnímu soudu v Břeclavi, jemuž by měla být věc podle návrhu žalobce přikázána, návrh žalobce projednal a dospěl k závěru, že nejsou splněny zákonné předpoklady pro vyhovění návrhu.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným, než místně příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že přikázání věci jinému soudu představuje výjimku ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku); důvody pro přikázání věci jinému soudu, než soudu příslušnému, musí být tedy natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do uvedeného ústavního principu.

Z tohoto pohledu skutečnosti uvedené žalobcem přikázání věci Okresnímu soudu
v Břeclavi neodůvodňují. Okolnost, že žalobce má sídlo a případní svědci (kteří dosud nebyli navrženi) bydliště v obvodu Okresního soudu v Břeclavi, není natolik výjimečná, aby v ní bylo možné spatřovat důvod pro delegaci vhodnou; úkony, které by nemohly být provedeny soudem místně příslušným, lze provádět soudem dožádaným; bydliště žalovaného v době trvání nájemního vztahu, ani místo, kde se nachází pozemek, od něhož žalobce dovozuje svůj nárok na peněžité plnění žalovaným, pak nemá při posuzování vhodnosti delegace žádný význam.


Vycházeje ze závěru, že nejsou splněny zákonné předpoklady k tomu, aby o žalobě žalobce na zaplacení 2.446 Kč s příslušenstvím žalovaným rozhodoval jiný soud, než místně příslušný podle ustanovení § 85 o.s.ř., s přihlédnutím k tomu, že žalovaný s návrhem žalobce na delegaci nesouhlasí, Nejvyšší soud České republiky rozhodl, že se věc Okresnímu soudu
v Břeclavi nepřikazuje.


Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 16. 1. 2019


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu