Rozhodnutí NS

26 Nd 227/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/24/2018
Spisová značka:26 Nd 227/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.ND.227.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Nd 227/2018-17
USNESENÍ

  Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudkyň Mgr. Lucie Jackwerthové a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v exekuční věci oprávněné České pojišťovny a.s., se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, IČO 45272956, zastoupené Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Na královně 862, proti povinnému P. K., posledně B., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 90 EXE 591/2018, o určení místní příslušnosti soudu, t a k t o:

  Věc vedenou u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 90 EXE 591/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Blansku.
  O d ů v o d n ě n í :

  Soudní exekutor Mgr. Tomáš Slavíček, Exekutorský úřad Louny, podal dne 17. 3. 2018 Okresnímu soudu v Blansku žádost o pověření a nařízení exekuce k vymožení částky 544 Kč s příslušenstvím.

  Okresní soud v Blansku usnesením ze dne 31. 5. 2018, č. j. 90 EXE 591/2018-14, vyslovil svou místní nepříslušnost podle § 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 zákona o. s. ř.). V odůvodnění usnesení uvedl, že „povinný nemá a ani neměl v době zahájení exekučního řízení místo pobytu v České republice“ a že „z výpisu technologického centra MV ČR i z lustrace seznamu základních registrů sice vyplývá místo hlášeného pobytu povinného na adrese B., avšak je zde i poznámka o ukončení pobytu občana ČR“.

  Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení [§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2000 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“)], jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

  Místně příslušným exekučním soudem je podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

  V daném případě věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť na území České republiky nemá místo pobytu a není známo, jestli zde má exekucí postižitelný majetek vzhledem k tomu, že jeho existenci exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora nezjišťuje (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012).

  Protože jsou splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2013, sp. zn. 26 Nd 119/2013).


P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. 9. 2018

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu