Rozhodnutí NS

30 Cdo 772/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/12/2019
Spisová značka:30 Cdo 772/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.772.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 772/2018-267


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce V. V., narozeného XY, bytem v XY, zastoupeného JUDr. Hanou Kordovou Marvanovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Újezd 409/19, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 18 C 260/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 12. 2016, č. j. 22 Co 386/2016-176, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným rozsudkem potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 25. 4. 2016, č. j. 18 C 260/2014-140, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 251 018 Kč s příslušenstvím.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobce včasné dovolání, které bylo odmítnuto usnesením Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2017, sp. zn. 30 Cdo 2190/2017.

Posledně citované rozhodnutí bylo zrušeno nálezem Ústavního soudu ze dne 13. 2. 2018, sp. zn. III. ÚS 3369/17.

Podáním ze dne 23. 1. 2019 žalobce sdělil, že dovolání proti napadenému rozsudku bere zpět.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud proto v souladu s § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 2. 2019


JUDr. Bohumil Dvořák
pověřený člen senátu