Rozhodnutí NS

22 Nd 190/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/22/2019
Spisová značka:22 Nd 190/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:22.ND.190.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Nd 190/2019-26


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci oprávněné innogy Energie, s. r. o., IČO 49903209, se sídlem v Praze Limuzská 3135/12, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem v Praze, Rubešova 162/8, proti povinnému A. R. Ś., narozenému XY, bytem XY, o návrhu na nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 94 EXE 10397/2019, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 94 EXE 10397/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.
Odůvodnění:

Okresnímu soudu v Ostravě byl dne 22. 2. 2019 doručen návrh na nařízení exekuce.

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 21. 3. 2019, č. j. 94 EXE 10397/2019-22, vyslovil svoji místní nepříslušnost a předložil věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení, který soud věc projedná a rozhodne. Uvedl, že povinný nemá povolen žádný pobyt na území České republiky, a nelze tak zjistit místně příslušný exekuční soud ve smyslu § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekutorské činnosti a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů („exekuční řád“), podle místa trvalého pobytu. Stejně tak nelze zjistit místní příslušnost soudu podle majetku povinného; oprávněná na výzvu k označení majetku povinného na území České republiky reagovala pouze tak, že jedinou jí známou adresou povinného v České republice je XY.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.
Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, vyložil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, zpravidla vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., v takovém případě určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti řízení.

V daném případě Nejvyšší soud při určení místní příslušnosti proto vyšel ze zásady hospodárnosti řízení a rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě, u kterého bylo exekuční řízení zahájeno a který již v řízení některé úkony učinil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. 5. 2019

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu