Rozhodnutí NS

27 Cdo 4076/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/29/2020
Spisová značka:27 Cdo 4076/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.4076.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Žaloba pro zmatečnost
Lhůty
Dotčené předpisy:§ 229 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
§ 229 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 4076/2018-99


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobce Statutárního města Ostrava – Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem v Ostravě, Přemyslovců 224/63, PSČ 709 36, identifikační číslo osoby 00845451, zastoupeného JUDr. Oldřichem Benešem, advokátem, se sídlem v Ostravě, Mojmírovců 805/41, PSČ 709 00, proti žalovanému J. S., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému J. J., advokátem, se sídlem XY, o zaplacení 60.532 Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost podané žalovaným proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 28. 4. 2010, č. j. 126 C 22/2009-47, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 85 C 332/2017, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 7. 2018, č. j. 11 Co 101/2018-51, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


[1] Okresní soud v Ostravě rozsudkem ze dne 28. 4. 2010, č. j. 126 C 22/2009-47, uložil žalovanému zaplatit žalobci 60.532 Kč s příslušenstvím (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.); rozhodnutí bylo doručeno žalovanému dne 3. 6. 2010.

[2] Tentýž soud usnesením ze dne 29. 11. 2012, č. j. 126 C 22/2009-86, zastavil řízení o odvolání žalovaného proti výše uvedenému rozhodnutí pro nezaplacení soudního poplatku podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích; rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. 12. 2012.

[3] Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 22. 4. 2013 a označeným jako „žaloba na obnovu řízení“ (č. l. 93 spisu) žalovaný brojí proti rozsudku ze dne 28. 4. 2010, č. j. 126 C 22/2009-47, a domáhá se povolení obnovy řízení vedeného pod sp. zn. 126 C 22/2009. V podání dále žalovaný uvádí, že trpí duševní poruchou a žádá o ustanovení opatrovníka „po celou dobu soudního sporu“.

[4] Usnesením soudu prvního stupně ze dne 20. 8. 2013, č. j. 126 C 22/2009-105 (jež nabylo právní moci dne 18. 9. 2013), byla žalovanému ustanovena zástupkyní Mgr. Bc. Lucie Koupilová, advokátka.

[5] V podání doručeném soudu prvního stupně dne 3. 9. 2013 označeném jako „doplnění žaloby na obnovu řízení“ (č. l. 111 spisu) žalovaný (zastoupený ustanovenou advokátkou) namítá, že v řízení bylo soudem rozhodnuto bez nařízení jednání, aniž byly splněny podmínky § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), neboť žalovaný s rozhodnutím věci bez nařízení jednání výslovně nesouhlasil. Dle obsahu podání tak žalovaný uplatnil důvod zmatečnosti upravený v § 229 odst. 3 o. s. ř.

[6] Usnesením odvolacího soudu ze dne 7. 4. 2015, č. j. 71 Co 34/2015-174, byl žalovanému podle § 29 odst. 3 o. s. ř. ustanoven opatrovník, a to J. J., advokát.

[7] Z protokolu o jednání před soudem prvního stupně konaném dne 23. 9. 2015 (č. l. 197 p. v. spisu) se podává, že žalovaný namítl, že v řízení vedeném pod sp. zn. 126 C 22/2009 nebyl zastoupen opatrovníkem ani advokátem, ačkoliv k tomu existovaly důvody, neboť trpěl duševní poruchou; namítl tak zmatečnostní vadu upravenou v § 229 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

[8] J. J., advokát, dne 8. 1. 2016 u ústního jednání před soudem prvního stupně uvedl, že návrh žalovaného je podle svého obsahu jak žalobou o obnovu řízení, tak i žalobou pro zmatečnost. Na to soud prvního stupně vyloučil řízení o žalobě pro zmatečnost k samostatnému projednání a rozhodnutí.

[9] Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 25. 1. 2018, č. j. 85 C 332/2017-20, zamítl žalobu pro zmatečnost podanou z důvodů uvedených v § 229 odst. 1 písm. c) a § 229 odst. 3 o. s. ř. (výroky I. a II.) a rozhodl o nákladech řízení (výroky III. a IV.).

[10] Krajský soud v Ostravě v záhlaví označeným usnesením k odvolání žalovaného usnesení soudu prvního stupně potvrdil (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

[11] Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř. jako nepřípustné. Učinil tak proto, že dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a není přípustné ani podle § 237 o. s. ř.

[12] Z ustálené judikatury Nejvyššího soudu se podává, že žalobu pro zmatečnost lze - stejně jako jiné opravné prostředky - podat jen ve lhůtě k tomu určené, jejíž zmeškání není možné prominout (§ 235 odst. 1 o. s. ř.) a kterou ani předseda senátu nemůže postupem podle ustanovení § 55 věty druhé o. s. ř. prodloužit; opožděně podanou žalobu pro zmatečnost soud zamítne (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 9. 2010, sp. zn. 21 Cdo 1207/2009, či ze dne 26. 3. 2013, sp. zn. 21 Cdo 47/2012).

[13] Závěr odvolacího soudu, podle něhož dovolatel žalobu pro zmatečnost z důvodu podle § 229 odst. 3 o. s. ř. podal po uplynutí tříměsíční lhůty stanovené v § 234 odst. 1 o. s. ř. běžící od doručení napadeného rozhodnutí, neboť žalobou napadený rozsudek č. j. 126 C 22/2009-47 byl dovolateli doručen dne 3. 6. 2010, přičemž podle obsahu spisu dovolatel tento důvod zmatečnosti namítl poprvé v podání doručeném soudu dne 3. 9. 2013, je v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2016, sp. zn. 21 Cdo 5073/2016, a v něm citovanou judikaturu).

[14] Rovněž závěr odvolacího soudu, podle něhož dovolatel podal žalobu pro zmatečnost opožděně i z důvodu podle § 229 odst. 1 písm. c) o. s. ř., je – co do výsledku – v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu.

[15] Z obsahu spisu se podává, že Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 20. 8. 2013, č. j. 126 C 22/2009-105, ustanovil dovolateli zástupkyni Mgr. Bc. Lucii Koupilovou, advokátku; výrok o jejím ustanovení nabyl právní moci dne 18. 9. 2013. Jelikož dovolatel uplatnil zmatečnostní důvod podle § 229 odst. 1 písm. c) o. s. ř. až na jednání konaném dne 23. 9. 2015, učinil tak po uplynutí subjektivní lhůty tří měsíců stanovené v § 234 odst. 2 o. s. ř., jež mu počala běžet od ustanovení zástupkyně (v tomto případě od 18. 9. 2013) [k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2013, sp. zn. 21 Cdo 329/2013].

[16] Dovolatelem otevřená otázka výkladu § 229 odst. 1 písm. c) o. s. ř. nečiní dovolání přípustným již proto, že na jejím vyřešení napadené rozhodnutí odvolacího soudu nezávisí. Potvrdil-li odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně proto, že žaloba pro zmatečnost byla (z obou uplatněných důvodů) podána opožděně, nemůže se řešení otázky výkladu § 229 odst. 1 písm. c) o. s. ř. projevit v poměrech dovolatele založených napadeným usnesením.

[17] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. 1. 2020


JUDr. Petr Šuk
předseda senátu