Rozhodnutí NS

28 Nd 152/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/28/2020
Spisová značka:28 Nd 152/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:28.ND.152.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 105 odst. 2 o. s. ř.
§ 45 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Nd 152/2020-21


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci oprávněné T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4 - Chodově, Tomíčkova 2144/1, IČO 64949681, zastoupené Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátkou se sídlem v Praze 7 - Holešovicích, Jankovcova 1518/2, proti povinné N. M., narozené dne XY, bytem XY, pro 21.051 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 50 EXE 10610/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 50 EXE 10610/2020, projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.

                  O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, podal dne 9. 3. 2020 u Okresního soudu v Ostravě spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 2. 3. 2020 žádost o pověření a nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 21.051 Kč s příslušenstvím podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 11. 11. 2019, č. j. ČTÚ-31 339/2019-636/VII. vyř. - KoV.

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 16. 3. 2020, č. j. 50 EXE 10610/2020-16, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místní příslušnosti (výrok II.). Na základě toho, že „v exekučním návrhu je povinná označena bydlištěm na adrese XY, přičemž v informačním systému základních registrů se soudu nepodařilo osobu povinné vylustrovat“, nebylo tedy zjištěno, že by měla povinná na území České republiky hlášen trvalý pobyt, a že „místo, které oprávněná označila jako místo, kde se nachází její majetek, tj. XY, se rovněž nenachází na území České republiky“, soud vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. (které se použije i pro exekuční řízení - srov. § 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „exekuční řád“). Z odstavce 2 tohoto ustanovení vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Povinná, jak z obsahu spisu vyplývá, nemá v České republice místo pobytu a nebyl zjištěn ani žádný její majetek v České republice (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje - viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti soudu, Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje přitom k zásadě hospodárnosti (§ 6 o. s. ř), rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě, u něhož byla podána žádost o pověření exekutora a nařízení exekuce na majetek povinné a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 4. 2020


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu