Rozhodnutí NS

20 Nd 264/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/20/2018
Spisová značka:20 Nd 264/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.ND.264.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Nd 264/2018-35


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly, ve věci žalobce L. H., B., zastoupeného JUDr. Bc. Patrikem Matyáškem, Ph.D., advokátem se sídlem v Brně, Údolní 33, proti žalovanému GEMINI oční klinika, a. s., se sídlem v Průhonicích, U Křížku 572, identifikační číslo osoby 26906295, o žalobě o náhradu imateriální újmy v souvislosti s ublížením na zdraví, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 16 C 181/2018, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 16 C 181/2018 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (návrh na delegaci věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. byl podán žalobcem Ing. Liborem Hlouškem v bodu I. žaloby, doručené soudu 4. 6. 2018, a s návrhem vyjádřil žalovaný souhlas podáním ze dne 16. 7. 2018).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 9. 2018


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu