Rozhodnutí NS

27 Cdo 3753/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/06/2018
Spisová značka:27 Cdo 3753/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.3753.2018.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 3753/2018-1021


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně PROTON, a. s., se sídlem v Praze 2, Myslíkova 257/6, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 63488388, zastoupené Mgr. Ladislavem Pavlů, advokátem, se sídlem v Praze 1, Revoluční 762/13, PSČ 110 00, proti žalované SUXESS spol. s r. o., se sídlem v Praze 10, Ke Skalkám 3082/62, PSČ 106 00, identifikační číslo osoby 65408802, zastoupené JUDr. Tomášem Davidem, advokátem, se sídlem v Praze, Opletalova 1417/25, PSČ 110 00, o vydání zaknihovaných akcií, in eventum o zaplacení 27.195.960 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 24 Cm 89/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 5. 2018, č. j. 5 Cmo 136/2016-977, takto:

Vykonatelnost rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 5. 2018, č. j. 5 Cmo 136/2016-977, se odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

  Odůvodnění:

  [1] Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 18. 12. 2015, č. j. 24 Cm 89/2004-781, zamítl žalobu „se žádostí“, aby žalované bylo uloženo vydat 44.952 ks kmenových zaknihovaných akcií na majitele, ISIN: 0005088559, emitentky TOMA, a. s., o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč, in eventum zaplatit žalobkyni 27.195.960 Kč s příslušenstvím (výrok I.), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výroky II. a III.).

  [2] Vrchní soud v Praze k odvolání žalobkyně v záhlaví označeným rozsudkem rozsudek soudu prvního stupně, „nakolik jím byl zamítnut eventuální návrh“, změnil tak, že žalované uložil zaplatit žalobkyni 27.195.960 Kč s příslušenstvím (první výrok), a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy všech stupňů (druhý a třetí výrok).

  [3] Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Současně navrhla, aby dovolací soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

  [4] Podle § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, může dovolací soud před rozhodnutím o dovolání i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

  [5] Nejvyšší soud rozebral předpoklady, za nichž lze vyhovět návrhu na odklad vykonatelnosti rozhodnutí podle výše citovaného ustanovení, v usnesení ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016. V poměrech projednávané věci Nejvyšší soud shledal, že v citovaném rozhodnutí vymezené předpoklady vyhovění návrhu na odklad vykonatelnosti byly naplněny.

  [6] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 30. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

  Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


  V Brně dne 6. 12. 2018


  JUDr. Marek Doležal
  předseda senátu