Rozhodnutí NS

25 Nd 140/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/16/2019
Spisová značka:25 Nd 140/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.ND.140.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Nd 140/2019-18


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Hany Tiché v exekuční věci oprávněné: Direct pojišťovna, a. s., IČO 25073958, se sídlem Nové sady 996/25, Brno, zastoupená Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, proti povinnému: J. H., narozený XY, naposledy bytem XY, pro 7.704 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 2935/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 2935/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

U Obvodního soudu pro Prahu 5 je pod sp. zn. 66 EXE 2935/2018 vedeno řízení, v němž Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor Exekutorského úřadu Šumperk, se sídlem Masarykovo náměstí 44/4, Zábřeh, požádal o pověření a nařízení exekuce k uspokojení pohledávky oprávněné.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 12. 2. 2019, č. j. 66 EXE 2935/2018-15, vyslovil svou místní nepříslušnost a předložil věc podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Povinný J. H., narozený XY, má v exekučním návrhu uvedenu adresu XY. Soud prvního stupně zjistil, že povinný neprochází informačním systémem základních registrů. Dotazem na Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, zjistil, že povinný byl od 23. 11. 2018 do 24. 11. 2019 ubytován na adrese XY, a v současné době není v evidencích cizineckého informačního systému hlášen k pobytu. Domovská adresa povinného je XY, přičemž na tuto adresu mu byl doručen i exekuční titul. Za daného stavu proto nelze zjistit podmínky místní příslušnosti ve smyslu § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, (dále jen „ex. ř.“).

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 ex. ř. je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 ex. ř. místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „Sbírka“), plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti.

Jelikož v dané věci nelze zjistit podmínky místní příslušnosti, Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož bylo řízení zahájeno a jenž již v dané věci činil určité úkony (podobně srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2016, sp. zn. 28 Nd 227/2015, ze dne 22. 12. 2016, sp. zn. 25 Nd 400/2016, a ze dne 25. 1. 2017, sp. zn. 22 Nd 453/2016).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 4. 2019


JUDr. Robert Waltr
předseda senátu