Rozhodnutí NS

24 Cdo 4552/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/28/2019
Spisová značka:24 Cdo 4552/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.4552.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Vyvlastnění
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
§ 241 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 4552/2018-164


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou v právní věci žalobců a) V. H., narozeného XY, bytem XY, a b) I. H., narozené XY, bytem XY, proti žalovanému Městskému úřadu Votice se sídlem ve Voticích, Komenského nám. č. 700, o vyvlastnění majetku, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 12 C 92/2017, o dovolání žalobce a) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. června 2018, č. j. 28 Co 184/2018-144,

takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce a) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22.6.2018, č. j. 28 Co 184/2018-144, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno, nebylo zjištěno, že by dovolatel měl právnické vzdělání, a ani k výzvě Okresního soudu v Benešově ze dne 31.10.2018 ve lhůtě soudem k tomu určené dovolatel nedoložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v dovolacím řízení, ani dovolání nebylo ve lhůtě soudem k tomu určené doplněno nebo nahrazeno podáním učiněným jeho zástupcem, který písemně či ústně do protokolu soudu nesdělil, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.9.2010, sp. zn. 30 Cdo 2752/2010). Dovolatel tedy neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen, a tudíž podmínka povinného zastoupení v dovolacím řízení ve smyslu ustanovení § 241 o. s. ř. nebyla splněna.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 1. 2019

JUDr. Roman Fiala
předseda senátu