Rozhodnutí NS

32 Cdo 2580/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/24/2018
Spisová značka:32 Cdo 2580/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:32.CDO.2580.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Cdo 2580/2018-180


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobkyně Český inkasní kapitál, a.s., se sídlem v Praze 1 - Novém Městě, Václavské nám. 808/66, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 27646751, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, proti žalovanému Z. V., o zaplacení 228 932 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 9 EC 14/2010, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 3. 2018, č. j. 47 Co 233/2017-163, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Se zřetelem k době zahájení dovolacího řízení se uplatní pro dovolací řízení – v souladu s článkem VI přechodného ustanovení části třetí zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

Podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích, vzniká podáním dovolání dovolateli povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání, jenž je splatný vznikem poplatkové povinnosti (§ 7 odst. 1 věta první zákona o soudních poplatcích).

Podle § 9 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží (odstavec 1). Zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem (odstavec 2). Soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen (odstavec 3).

Žalovaný podal dne 10. 5. 2018 dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Brně, avšak soudní poplatek za dovolání nezaplatil a soud prvního stupně mu ho nevyměřil a k jeho zaplacení ho nevyzval. Nejvyšší soud proto žalovaného usnesením ze dne 20. 8. 2018, č. j. 32 Cdo 2580/2018-177, které mu bylo doručeno dne 24. 8. 2018 vložením do domovní schránky, vyzval, aby soudní poplatek za dovolání, který činí podle položky 23 bodu 2. Sazebníku poplatků 4 000 Kč, zaplatil, a to do patnácti dnů od doručení tohoto usnesení na účet Nejvyššího soudu. Současně ho poučil o tom, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li uvedený soudní poplatek za dovolání ve stanovené lhůtě zaplacen. Lhůta k zaplacení soudního poplatku za dovolání žalovanému marně uplynula dne 8. 9. 2018.

Dovolací soud proto řízení o dovolání podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil, neboť dovolatel nezaplatil soudní poplatek za dovolání.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 9. 2018


JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu