Rozhodnutí NS

27 Nd 148/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/21/2019
Spisová značka:27 Nd 148/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.ND.148.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
§ 12 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Nd 148/2019-104


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobkyně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, PSČ 130 00, identifikační číslo osoby 41197518, proti žalované UNIGEO a. s., se sídlem v Ostravě, Místecká 329/258, PSČ 720 00, identifikační číslo osoby 45192260, zastoupené JUDr. Zdeňkou Friedelovou, advokátkou, se sídlem v Ostravě, Místecká 329/258, PSČ 720 00, o zaplacení 219.017 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 14 C 160/2018, o návrhu na delegaci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 14 C 160/2018, se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí jinému soudu.

  Odůvodnění:


  Žalobkyně se žalobou doručenou Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi dne 11. 10. 2018 domáhá po žalované zaplacení 219.017 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady nákladů zdravotní péče podle § 55 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

  Žalovaná podáním ze dne 20. 12. 2018 navrhla přikázání věci Okresnímu soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), argumentujíc, že navrhovaní svědkové mají trvalé bydliště blíže k Okresnímu soudu v Ostravě než k Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi.

  Žalobkyně s přikázáním věci Okresnímu soudu v Ostravě nesouhlasí.

  Okresní soud v Mladé Boleslavi předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti.

  Podle § 12 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti (odstavec 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odstavec 3).

  Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi, u nějž je věc vedena, a Okresnímu soudu v Ostravě, jemuž má být věc podle návrhu žalované přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), důvod k přikázání jinému soudu z důvodu vhodnosti neshledal.

  Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější a rychlejší projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že přikázání věci jinému soudu je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (článek 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu; srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2011, sen. zn. 29 NSČR 33/2010, uveřejněné pod číslem 3/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

  Situace, že některý ze svědků musí překonat mezi místem současného bydliště a sídlem věcně a místně příslušného soudu větší vzdálenost či že je cesta k příslušnému soudu pro něj spojena s různými organizačními, finančními, zdravotními a jinými problémy, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu. Přitom je nutné přihlédnout k tomu, že žalobkyně s navrhovanou delegací nesouhlasí (k tomu srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2013, sp. zn. 29 Nd 289/2013, ze dne 22. 10. 2015, sp. zn. 29 Nd 76/2015, či ze dne 25. 4. 2018, sp. zn. 27 Nd 93/2018). Co se týče postupu soudu při dokazování, žalovaná navíc zjevně přehlíží možnost postupu předvídaného ustanovením § 39 o. s. ř.

  S ohledem na shora uvedené Nejvyšší soud rozhodl tak, že projednávaná věc vedená u Okresního soudu v Mladé Boleslavi se nepřikazuje podle § 12 odst. 2 o. s. ř. jinému soudu téhož stupně.

  Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 21. 5. 2019


  JUDr. Petr Šuk
  předseda senátu