Rozhodnutí NS

26 Cdo 3597/2015

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/17/2016
Spisová značka:26 Cdo 3597/2015
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.3597.2015.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
06/13/2016
IV.ÚS 1883/16
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
odmítnuto
09/03/2017
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 3597/2015
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobců a) Mgr. P. Č., U. H., b) K. T., S. M., c) JUDr. O. D., tamtéž, proti žalovaným 1. RNDr. P. K., B., a 2. RNDr. P. K., tamtéž, zastoupeným JUDr. Ing. Kristýnou Fronc Chalupeckou, advokátkou se sídlem v Praze 10, Zemské právo 1574/3, o zaplacení částky 238.234 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 27 C 230/2010, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 22. října 2014, č. j. 59 Co 345/2014-221, takto:

      Dovolání se odmítá.
Odůvodnění

Dovolání žalovaných proti usnesení odvolacího soudu, kterým změnil usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 26. 6. 2014, č. j. 27 C 230/2010-209, tak, že řízení se nezastavuje, není přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. – dále jen „o. s. ř.“).

Žalovaný 1., který byl současně pověřeným vlastníkem (statutárním orgánem) původního žalobce Společenství domu č. p. 1955, se sídlem ve Starém Městě, Hradišťská 1955 (v době zpětvzetí žaloby nebylo dosud pravomocně rozhodnuto o procesním nástupnictví na žalující straně), nebyl podle § 21 odst. 4 o. s. ř. oprávněn za původního žalobce v řízení jednat, tedy ani vzít žalobu zpět, neboť jeho zájmy byly se zájmy původního žalobce v rozporu (k tomu srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2015, sp. zn. 33 Cdo 1826/2015).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaných podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se končí řízení, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 17. února 2016


JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu