Rozhodnutí NS

28 Cdo 2089/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/20/2018
Spisová značka:28 Cdo 2089/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:28.CDO.2089.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Cdo 2089/2017-343


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobce hlavního města Prahy, se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2/2, identifikační číslo osoby 000 64 581, zastoupeného prof. Dr.h.c. JUDr. Janem Křížem, CSc., advokátem se sídlem v Praze 1, Rybná 678/9, proti žalovaným 1) K. E., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Petrem Kšádou, advokátem se sídlem v Praze 10, Počernická 3104/27, 2) Y. H., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Lukášem Eichingerem, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 1003/3, a 3) H. H., narozené XY, bytem XY, o zaplacení částky 14.562.888 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 9 C 264/2007, o dovoláních žalobce, první žalované a druhé žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. listopadu 2016, č. j. 29 Co 341/2016-247, takto:
      I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označeným rozsudkem odvolací soud změnil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 19. února 2016, č. j. 9 C 264/2007-208, ve výroku pod bodem II (jímž byla zamítnuta žaloba v části o zaplacení 4 266 136,50 Kč) tak, že první žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 137.151,70 Kč, druhá žalovaná částku 216.430 Kč a třetí žalovaná 79.278,30 Kč; „jinak“ rozsudek soudu prvního stupně v tomto napadeném výroku potvrdil (výrok I) a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů (výroky II, III a IV).

Rozsudek odvolacího soudu napadli samostatně podanými dovoláními žalobce, první žalovaná a druhá žalovaná.

Podáním ze dne 19. prosince 2017 (jež bylo Nejvyššímu soudu doručeno dne 28. prosince 2017) vzal žalobce jím podané dovolání zpět v části, kterou směřovalo proti rozsudku odvolacího soudu v rozsahu, v němž bylo rozhodnuto v poměru mezi žalobcem a první a třetí žalovanou. Podáním ze dne 22. října 2018 (doručeným Nejvyššímu soudu dne 14. listopadu 2018) žalobce vzal zpět dovolání i v jeho zbylé části, tj. v poměru k druhé žalované.

První žalovaná vzala podané dovolání v celém rozsahu zpět písemným podáním ze dne 27. prosince 2017 (doručeným Nejvyššímu soudu dne 28. prosince 2017), druhá žalovaná tak učinila podáním ze dne 22. října 2018 (doručeným Nejvyššímu soudu dne 7. listopadu 2018).

Jelikož všichni dovolatelé svá dovolání vzali v celém rozsahu zpět, dovolací soud – za použití ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dovolací řízení zastavil.

Rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. § 243f odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu).

Rozhodnutí o případném vrácení soudního poplatku (§ 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) je v kompetenci soudu prvního stupně (srov. § 3 odst. 2 cit. zákona).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. 11. 2018


Mgr. Petr Kraus
předseda senátu