Rozhodnutí NS

30 Nd 278/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/03/2019
Spisová značka:30 Nd 278/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.ND.278.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Nd 278/2019-19


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka a Mgr. Tomáše Mottla v právní věci oprávněné I. K., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Dušanem Kučerou, advokátem se sídlem v Brně, Pekařská 403/12, proti povinné jménem I. Š., narozené XY, bytem XY, o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 25 EXE 757/2019 - 14, o návrhu na určení místní příslušnosti dle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 25 EXE 757/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Uherském Hradišti.


O d ů v o d n ě n í :

Exekučním návrhem se oprávněná prostřednictvím soudní exekutorky Mgr. Lucie Valentové, soudní exekutorky Exekutorského úřadu Brno - město, domáhala exekučního vymožení pohledávky proti povinné. Okresním soudem v Uherském Hradišti nebylo zjištěno žádné bydliště povinné evidované v informačních systémech základních registrů, oprávněné není aktuální bydliště povinné známo, stejně tak její majetek.

Usnesením ze dne 9. 5. 2019, č. j. 25 EXE 757/2019 - 14, vyslovil Okresní soud v Uherském Hradišti svou místní nepříslušnost a dle § 105 odst. 2 ve spojení s § 11 odst. 3 o. s. ř. předložil věc k určení místní příslušnosti Nejvyššímu soudu.

Podle § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinná osoba bydliště, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se ustanovení občanského soudního řádu použijí i při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje. Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z obsahu spisu vyplývá, že povinná nemá známé bydliště na území České republiky. Zda má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, nebylo exekučním soudem před pověřením exekutora zjišťováno. V usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 4/2013 Nejvyšší soud vyslovil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti.

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., při určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud tak, že věc projedná a rozhodne ten soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno (srov. dále např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Nd 347/2011, 4 Nd 392/2011 či 32 Nd 80/2012) a to i s ohledem na požadavek procesní ekonomie.

Nejvyšší soud proto dospěl k závěru, že za dané procesní situace je vhodné, aby v dané věci jednal a rozhodl Okresní soud v Uherském Hradišti (§ 11 odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 3. 7. 2019


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu