Rozhodnutí NS

25 Cdo 4071/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/28/2018
Spisová značka:25 Cdo 4071/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:25.CDO.4071.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 písm. k) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 4071/2018-272


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudkyň JUDr. Marty Škárové a JUDr. Ivy Suneghové v právní věci žalobkyně: E. P., narozená XY, bytem XY, zastoupená JUDr. Jiřím Černým, advokátem se sídlem Vysoká 92, Rakovník, proti žalované: D. V., narozená XY, bytem XY, zastoupená Mgr. Milanem Hadravou, advokátem se sídlem Školní 3315/42, Chomutov, o 1.000.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 16 C 383/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 5. 2018, č. j. 11 Co 183/2017-227,

takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 31. 5. 2018, č. j. 11 Co 183/2017-227, zrušil rozsudek Okresního soudu v Mostě ze dne 13. 2. 2017, č. j. 16 C 383/2012-159, a věc vrátil okresnímu soudu k dalšímu řízení. Odvolací soud uvedl, že mezitímní rozsudek okresního soudu je nepřezkoumatelný stran skutkových zjištění i právních závěrů, neztotožnil se s právními závěry o promlčení nároku žalobkyně i o rozporu námitky promlčení s dobrými mravy a uložil soudu poučit žalovanou dle § 118a o. s. ř. a vypořádat se řádně s její obranou.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dovolání, v němž namítala nesprávné právní posouzení věci odvolacím soudem, neboť se při řešení námitky promlčení a jejího rozporu s dobrými mravy odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu.

Nejvyšší soud o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu vzhledem k datu jeho vydání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 238 odst. 1 písm. k) o. s. ř. není dovolání přípustné proti rozhodnutím, kterými odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

S ohledem na jednoznačnou dikci citovaného ustanovení, které s účinností od 30. 9. 2017 vylučuje přípustnost dovolání proti kasačnímu usnesení, je dovolání žalobkyně objektivně nepřípustné. Na tomto posouzení nemůže nic změnit ani nesprávné poučení odvolacího soudu o opravných prostředcích. Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť v řízení se dále pokračuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 11. 2018


JUDr. Robert Waltr
předseda senátu