Rozhodnutí NS

33 Cdo 4092/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/29/2018
Spisová značka:33 Cdo 4092/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:33.CDO.4092.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 237 o. s. ř.
§ 241a odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 4092/2018-183


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobkyně J. B., bytem v XY, proti žalované ČEZ Prodej, a.s. se sídlem v Praze 4, Duhová 1/425, identifikační číslo 27232433, o zaplacení 18.584,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 41 C 270/2017, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 7. 2018, č. j. 14 Co 203/2018-152, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala dovolání proti shora uvedenému usnesení krajského soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 13. 6. 2018, č. j. 41 C 270/2017-146, o vyslovení místní nepříslušnosti.

Podle § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatelka zastoupena advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelka fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatelky, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žalobkyně, která nebyla při podání dovolání zastoupena advokátem (a z obsahu spisu nevyplývá, že by sama měla právnické vzdělání), soud prvního stupně vyzval usnesením ze dne 27. 8. 2018, č. j. 41 C 270/217-161, aby do 15 dnů od jeho doručení předložila plnou moc udělenou zvolenému advokátovi a jím sepsané dovolání; zároveň byla poučena, že nebude-li nedostatek povinného zastoupení odstraněn, bude dovolací řízení zastaveno; žalobkyně nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení ve stanovené lhůtě neodstranila. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání ve smyslu § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 1, 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 11. 2018
JUDr. Václav Duda
předseda senátu