Rozhodnutí NS

7 Td 6/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/20/2019
Spisová značka:7 Td 6/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:7.TD.6.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Místní příslušnost
Dotčené předpisy:§ 24 odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
7 Td 6/2019-26


USNESENÍ


Nejvyšší soud v trestní věci obviněného D. J., nar. XY v XY, trvale bytem XY, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 0 PP 13/2019, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 20. 2. 2019 návrh soudu na určení místní příslušnosti a rozhodl takto:


Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud v Ostravě.

Odůvodnění:


Statutární město Třinec, jako opatrovník odsouzeného D. J., podalo dne 31. 10. 2018 (č. l. 1 spisu) jménem obviněného u Okresního soudu v Ostravě žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, který vykonával v době podání žádosti ve Vazební věznici v Ostravě. Věc byla vedena u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 0 PP 506/2018.

Okresní soud v Ostravě ve věci, sp. zn. 0 PP 506/2018, konal dne 14. 12. 2018 veřejné zasedání (č. l. 17 a násl. spisu), v rámci kterého byla přečtena žádost o podmíněné propuštění a byl proveden výslech obviněného. Vzhledem k tomu, že soud neměl k dispozici všechny písemné podklady pro rozhodnutí, bylo veřejné zasedání odročeno na den 18. 1. 2019.

Dne 2. 1. 2019 Okresní soud v Ostravě zjistil (viz úřední záznam na č. l. 19 spisu a sdělení na č. l. 23 spisu), že obviněný bude dne 3. 1. 2019 trvale přemístěn k dalšímu výkonu trestu odnětí svobody do Věznice Pardubice.

Okresní soud v Ostravě veřejné zasedání nařízené na den 18. 1. 2019 odvolal a postoupil věc obviněného (řízení o žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody) přípisem ze dne 8. 1. 2019 k vyřízení Okresnímu soudu v Pardubicích s odkazem na ustanovení § 333 odst. 1 tr. ř. s odůvodněním, že obviněný v současné době trest vykonává v obvodu Okresního soudu v Pardubicích. U Okresního soudu v Pardubicích je věc vedena pod sp. zn. 0 PP 13/2019.

Usnesením Okresního soudu v Pardubicích ze dne 1. 2. 2019, sp. zn. 0 PP 13/2019, byla věc obviněného D. J. vedená u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 0 PP 13/2019, podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti soudu k rozhodnutí o žádosti opatrovního obviněného o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Okresní soud v Pardubicích (dále též jen „soud“) je přesvědčen, že není místně příslušný k projednání žádosti o podmíněné propuštění obviněného z výkonu trestu odnětí svobody. Příslušným je podle soudu stále Okresní soud v Ostravě, byť byl obviněný přemístěn k výkonu trestu do jiné věznice. Ze spisu podle soudu jednoznačně vyplývá, že obviněný v době podání žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody dne 31. 10. 2018 vykonával trest odnětí svobody ve Vazební věznici Ostrava, tedy v obvodu Okresního soudu v Ostravě. Místně příslušným k projednání žádosti byl podle § 333 odst. 1 tr. ř. Okresní soud v Ostravě. Podáním žádosti u místně příslušného soudu došlo podle soudu k zahájení řízení u Okresního soudu v Ostravě a byla založena i zákonná místní příslušnost tohoto okresního soudu k projednání uvedené žádosti, neboť pro určení příslušnosti jsou rozhodující skutečnosti, které jsou dány při zahájení řízení. Podle názoru Okresního soudu v Pardubicích takto založená místní příslušnost trvá po celé řízení a tuto nelze následně bez zákonného důvodu (tedy pouze na základě přemístění odsouzeného do jiné věznice) měnit. K takové změně by mohlo dojít pouze na základě postupu podle § 24 tr. ř. a při splnění podmínek pro odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. (soud přitom poukázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2017, sp. zn. 7 Td 43/2017). Na základě těchto skutečností dospěl Okresní soud v Pardubicích k závěru, že není místně příslušný k projednání žádosti o podmíněné propuštění obviněného D. J. z výkonu trestu odnětí svobody, ale místně příslušným je stále Okresní soud v Ostravě. Zároveň Okresní soud v Pardubicích vyjádřil přesvědčení, že v tomto případě ani nejsou dány důvody pro odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř., a to s ohledem na stav řízení před Okresním soudem v Ostravě. U tohoto soudu již proběhlo jedno veřejné zasedání, v rámci kterého byl vyslechnut obviněný (je tedy splněna podmínka uvedená v § 333 odst. 2 tr. ř.) a dokazování má být doplněno již pouze o listinné důkazy a stanovisko opatrovníka, jímž je Statutární město Třinec.

Nejvyšší soud, jako soud příslušný k rozhodnutí o místní příslušnosti soudu, zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 odst. 1 tr. ř. Shledal, že z obsahu předloženého spisu vyplývají skutečnosti podrobně popsané v usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 1. 2. 2019, sp. zn. 0 PP 13/2019. Nejvyšší soud dospěl k následujícím závěrům.

Podle § 331 tr. ř. o podmíněném propuštění z trestu odnětí svobody rozhoduje soud na návrh státního zástupce nebo ředitele věznice, v níž se vykonává trest, na žádost odsouzeného nebo i bez takové žádosti, a to ve veřejném zasedání. Podle § 333 odst. 1 tr. ř. rozhodnutí podle § 331 tr. ř. činí okresní soud, v jehož obvodu se trest odnětí svobody vykonává.

Ze spisového materiálu je zjevné, že obviněný v době podání žádosti o podmíněné propuštění z trestu odnětí svobody vykonával tento trest odnětí svobody ve Vazební věznici Ostrava (od 22. 2. 2018; viz č. l. 8 spisu). Pokud tedy obviněný (prostřednictvím svého opatrovníka Statutárního města Třinec) žádost o podmíněné propuštění podal dne 31. 10. 2018 u Okresního soudu v Ostravě, učinil tak u soudu příslušného k takovému rozhodnutí. U příslušného soudu bylo také konáno veřejné zasedání dne 14. 12. 2018, v jehož rámci byl obviněný vyslechnut, byly provedeny další důkazy a následně bylo jednání odročeno na den 18. 1. 2019. Není významné, že byl obviněný v mezidobí, konkrétně dne 3. 1. 2019, přeřazen do výkonu trestu do jiné věznice (Věznice Pardubice), když stále jde o rozhodnutí o žádosti o podmíněné propuštění obviněného z trestu odnětí svobody ze dne 31. 10. 2018, kdy vykonával trest odnětí svobody ve Vazební věznici Ostrava, a pro určení příslušnosti soudu jsou rozhodující skutečnosti, které jsou dány při zahájení řízení (srov. DRAŠTÍK, A., a kol. Trestní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. S. 848-900; též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2017, sp. zn. 7 Td 43/2017). Řízení o návrhu na podmíněné propuštění tak dosud není skončeno a příslušnost Okresního soudu v Ostravě je dána skutečnostmi, kterými bylo nutno se řídit při zahájení řízení (tedy, že obviněný vykonával trest odnětí svobody, u něhož podmíněné propuštění žádá, ve Vazební věznici Ostrava, tedy v obvodu Okresního soudu v Ostravě). Nejvyšší soud proto dospěl k závěru, že soudem, který je v této věci příslušným k rozhodnutí o žádosti o podmíněné propuštění obviněného D. J. z trestu odnětí svobody, je nadále Okresní soud v Ostravě.

Podle § 24 odst. 2 tr. ř. může soud, který rozhoduje o příslušnosti soudu, současně rozhodnout o odnětí a přikázání věci z důvodu uvedeného v § 25 tr. ř.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci Nejvyšší soud takové důvody neshledal, zejména s ohledem na to, že se v dané věci obviněného již u Okresního soudu v Ostravě konalo veřejné zasedání dne 14. 12. 2018, obviněný byl vyslechnut a byly provedeny další důkazy, ale také s ohledem na skutečnost, že opatrovníkem obviněného je Statutární město Třinec, jehož pověřený pracovník pracuje v příznivé dojezdové vzdálenosti k příslušnému soudu. Pokud vyvstane nutnost opětovného osobního slyšení obviněného, může být eskortován z věznice, kde nyní vykonává uložený trest odnětí svobody.

Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.


Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. 2. 2019


JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu