Rozhodnutí NS

27 Cdo 3816/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/15/2018
Spisová značka:27 Cdo 3816/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.3816.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 238 písm. i a j) o. s. ř.
§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
07/12/2018
IV.ÚS 4016/18
JUDr. Jan Filip
odmítnuto
12/14/2018
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 3816/2018-461


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobce S. M., narozeného XY, bytem XY, o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 26 Nc 101/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 30. 5. 2018, č. j. 69 Co 622/2017-430, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci k odvolání žalobce v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 13. 10. 2017, č. j. 26 Nc 101/2012-410, kterým Okresní soud v Olomouci nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů (výrok II.).

[2] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl jako nepřípustné podle § 238 odst. 1 písm. i) a j) a § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

[3] Učinil tak proto, že dovoláním napadeným usnesením odvolací soud rozhodl o návrhu na osvobození od soudního poplatku a o žádosti žalobce o ustanovení zástupce.

[4] K absenci výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

[5] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 30. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 11. 2018


JUDr. Marek Doležal
předseda senátu