Rozhodnutí NS

3 Tdo 43/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
Datum rozhodnutí:02/20/2019
Spisová značka:3 Tdo 43/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:3.TDO.43.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dokazování
Dotčené předpisy:§ 2 odst. 5,6 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
3 Tdo 43/2019-32


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 20. 2. 2019 o dovoláních, která podali obviněná A. H., nar. XY, bytem XY, XY, a obviněný J. H., nar. XY, bytem XY, XY, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 10. 2018, sp. zn. 44 To 347/2018, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 58 T 18/2018, takto:


Podle § 265i odst. 1 písm. b) trestního řádu se dovolání obviněných odmítají.

Odůvodnění:


Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 7. 6. 2018, sp. zn. 58 T 18/2018, byli obvinění A. H. a J. H. uznáni vinnými ze spáchání přečinu pojistného podvodu podle § 210 odst. 2 trestního zákoníku, ve spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku, dílem dokonaný, dílem ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku. Za to byla obviněná A. H. podle § 210 odst. 2 trestního zákoníku za použití § 67 odst. 1, 3 trestního zákoníku, § 68 odst. 1, 2 trestního zákoníku odsouzena k samostatnému peněžitému trestu zahrnujícímu 200 denních sazeb po 250 Kč (t. j. celkem 50.000 Kč). Podle § 69 odst. 1 trestního zákoníku stanovil soud pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené době vykonán, náhradní trest odnětí svobody v trvání dvě stě dnů. Obviněný J. H. byl podle § 210 odst. 2 trestního zákoníku za použití § 67 odst. 1, 3 trestního zákoníku, § 68 odst. 1, 2 trestního zákoníku odsouzen k samostatnému peněžitému trestu zahrnujícímu 250 denních sazeb po 240 Kč (t. j. celkem 60.000 Kč). Podle § 69 odst. 1 trestního zákoníku stanovil soud pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené době vykonán, náhradní trest odnětí svobody v trvání dvě stě padesát dnů. Podle § 48 odst. 4 trestního zákoníku per analogiam bylo obviněným uloženo přiměřené opatření, aby ve zkušební době podle svých sil společně a nerozdílně uhradili způsobenou škodu. Podle § 228 odst. 1 trestního řádu a § 229 odst. 2 trestního řádu bylo rozhodnuto o nároku poškozené na náhradu škody.

O odvoláních obviněných proti předmětnému rozsudku rozhodl ve druhém stupni Městský soud v Praze usnesením ze dne 2. 10. 2018, sp. zn. 44 To 347/2018, jímž je podle § 256 trestního řádu jako nedůvodná zamítl. Rozsudek soudu prvního stupně tak nabyl právní moci dne 2. 10. 2018 [§ 139 odst. 1 písm. b) cc) trestního řádu].

Shora citované rozhodnutí odvolacího soudu napadli obvinění dovoláním, v němž uplatnili důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu. Namítli, že soudy neprovedly obhajobou navržené důkazy, kterými by podle nich byla zcela rozbita spekulativní konstrukce obžaloby založená toliko na nepřímých důkazech. Návrhy na doplnění dokazování byly nalézacím soudem zamítnuty pro nadbytečnost. Přestože zamítnutí důkazních návrhů obhajoby a celková nehotovost dokazování byly stěžejní odvolací námitkou, odvolací soud je zcela opomenul. Tím došlo podle obviněných k porušení jejich práva na obhajobu a práva na spravedlivý proces.

Obvinění proto navrhly, aby Nejvyšší soud napadené usnesení odvolacího soudu zrušil a přikázal Městskému soudu v Praze, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Opis dovolání obviněných byl předsedkyní senátu soudu prvního stupně za podmínek § 265h odst. 2 trestního řádu zaslán k vyjádření nejvyššímu státnímu zástupci. Státní zástupkyně činná u Nejvyššího státního zastupitelství k dovolání uvedla, že se k němu nebude věcně vyjadřovat.

Obvinění A. H. a J. H. jsou podle § 265d odst. 1 písm. b) trestního řádu osobami oprávněnými k podání dovolání pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se jich bezprostředně dotýká. Dovolání byla podána v zákonné dvouměsíční dovolací lhůtě (§ 265e odst. 1 trestního řádu), prostřednictvím obhájců (§ 265d odst. 2 věta první trestního řádu) a současně splňují formální a obsahové náležitosti předpokládané v § 265f odst. 1 trestního řádu.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c trestního řádu) zkoumal, zda v předmětné věci jsou splněny podmínky přípustnosti dovolání podle § 265a trestního řádu. Shledal, že dovolání jsou přípustná podle § 265a odst. 1, 2 písm. h) trestního řádu, neboť napadají pravomocné rozhodnutí soudu druhého stupně, jímž byly zamítnuty řádné opravné prostředky (odvolání) proti rozsudku uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) trestního řádu, kterým byli obviněni uznáni vinnými a byl jim uložen trest.

Poněvadž dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b trestního řádu, bylo dále zapotřebí posoudit, zda konkrétní důvody, o které obvinění dovolání opírají, lze podřadit pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu, na který je v dovoláních odkazováno. Toto zjištění má zásadní význam z hlediska splnění podmínek pro provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem (srov. § 265i odst. 1, 3 trestního řádu).

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu je dán v případech, kdy rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje, že dovolání je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. To znamená, že s poukazem na uvedený dovolací důvod se není možné domáhat přezkoumání skutkových zjištění, na nichž je napadené rozhodnutí založeno. Soudy zjištěný skutkový stav věci, kterým je dovolací soud vázán, je při rozhodování o dovolání hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně posouzeny, tj. zda jsou právně kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva. Na podkladě tohoto dovolacího důvodu proto nelze hodnotit správnost a úplnost skutkového stavu ve smyslu § 2 odst. 5, 6 trestního řádu. Dovolací soud přitom musí vycházet ze skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního řízení a jak je vyjádřen především ve výroku odsuzujícího rozsudku a rozveden v jeho odůvodnění, a je povinen zjistit, zda je právní posouzení skutku v souladu s vyjádřením způsobu jednání v příslušné skutkové podstatě trestného činu s ohledem na zjištěný skutkový stav. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3 trestního řádu, § 263 odst. 6, 7 trestního řádu). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 trestního řádu). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by (taxativně) velmi úzké vymezení dovolacích důvodů (k tomu viz např. usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03).

Tento závěr učinil Nejvyšší soud při znalosti právního názoru vyjádřeného v konstantní judikatuře Ústavního soudu, podle nějž – s ohledem na právo obviněného na spravedlivý proces – je nutno o relevanci námitek proti skutkovým zjištěním uvažovat i v dovolacím řízení v těch případech, kdy je dán extrémní rozpor mezi skutkovým stavem věci v soudy dovozené podobě a provedenými důkazy (k tomu např. nálezy Ústavního soudu ve věcech sp. zn. I. ÚS 4/04 nebo sp. zn. III. ÚS 3136/09). Extrémní rozpor je ovšem dán tehdy, jestliže zásadní skutková zjištění v rozhodnutí zcela chybí vzhledem k absenci příslušných důkazů, nebo zjevně nemají žádnou vazbu na soudem deklarovaný obsah provedeného dokazování, či jsou dokonce opakem toho, co bylo skutečným obsahem dokazování.

Takovými vadami však napadená rozhodnutí Městského soudu v Praze ani Obvodního soudu pro Prahu 6 netrpěla. Soud prvního stupně se ve svém rozsudku s provedenými důkazy vypořádal jak jednotlivě, tak i ve vzájemných souvislostech. Přitom vyhodnotil jejich obsah a zároveň podrobně vyložil a odůvodnil (§ 125 odst. 1 trestního řádu), jaké skutečnosti vzal za prokázané. Odvolací soud po provedeném přezkumu (§ 254 odst. 1 trestního řádu) neměl ke skutkovým zjištěním soudu prvního stupně žádných výhrad. Zdůraznil přitom obsah usvědčujících důkazů a vypořádal se s odvolacími námitkami obviněných. Sám analyzoval důkazní situaci a přesvědčivě vyložil, proč o skutkovém stavu věci nepřetrvávají důvodné pochybnosti. Nelze říci, že by byl v projednávaném případě skutkový stav věci zjišťován povrchně, anebo že by byl výsledek řízení toliko projevem nepřípustné soudní libovůle.

Dovolací argumentace obviněných byla založena výlučně na zpochybňování zjištěného skutkového stavu věci v rozhodnutích soudů obou stupňů. Jejich námitky nenapadaly právní posouzení skutku, nýbrž se snažili jejich prostřednictvím prosadit vlastní pohled na hodnocení důkazů, jehož výsledkem by byly odlišné skutkové závěry. Námitkami tohoto typu tudíž deklarovaný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu nenaplnili. Nezaložili tím ani přezkumnou povinnost Nejvyššího soudu. Nad její rámec Nejvyšší soud uvádí, že návrhy obviněných na doplnění dokazování nemají povahu opomenutých důkazů. Návrhy nalézací soud posoudil v kontextu provedeného dokazování a dospěl k závěru o jejich nadbytečnosti. Skutkové okolnosti případu považoval soud za dostatečně zjištěné již provedenými důkazy. Obhajoba obviněných byla naprosto vyvrácena listinnými důkazy i výpovědí svědka D. S. Poukázat lze především na to, že obvinění uzavřeli dvě pojistné smlouvy na cestovní pojištění u dvou pojišťoven, ovšem v oznámeních pojistných událostí, ke kterým mělo dojít v rozmezí tří dnů, uvedli, že další cestovní pojištění sjednáno nemají. Jako pojistné plnění u obou pojišťoven obvinění požadovali proplacení nákladů na zdravotní ošetření, jehož výše několikrát převyšovala průměrné výše plateb za obdobné ošetření v daném místě. Doklady, které k tomu obvinění předložili, navíc obsahovaly nesprávný název kliniky, neúplnou adresu, chybný email i telefonní číslo, a nebyly na nich uvedeny jména ošetřujícího lékaře. Jedna z klinik v rozhodné době již neexistovala. Zamítnutí návrhů obviněných na doplnění dokazování i důvody pro takový postup uvedené v odsuzujícím rozsudku lze proto považovat za adekvátní. Není pravdou, že by odvolací soud námitky obviněných k zamítnutým důkazním návrhům opomenul. Z odůvodnění jeho rozhodnutí je naopak zřejmé, že se jimi v kontextu provedeného dokazování zabýval, přičemž s postupem nalézacího soudu i jeho důvody se plně ztotožnil a odkázal na jeho správnou a logickou argumentaci uvedenou v rozsudku. Obdobným způsobem na obě napadená rozhodnutí v podrobnostech odkazuje i dovolací soud.

Podle § 265i odst. 1 písm. b) trestního řádu Nejvyšší soud dovolání odmítne, bylo-li podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b trestního řádu. Poněvadž ve věci obviněných dospěl k závěru, že dovolání nebyla podána z důvodů stanovených zákonem, rozhodl v souladu s § 265i odst. 1 písm. b) trestního řádu o jejich odmítnutí, aniž by napadené rozhodnutí věcně přezkoumával podle kritérií uvedených v § 265i odst. 3 trestního řádu. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) trestního řádu bylo o odmítnutí dovolání rozhodnuto v neveřejném zasedání, aniž by k tomuto postupu zákon vyžadoval souhlasu stran [srov. § 265r odst. 1 písm. c) trestního řádu].


Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n trestního řádu).

V Brně dne 20. 2. 2019


JUDr. Pavel Šilhavecký
předseda senátu